Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 565

940 лева средна заплата

Средна брутна работна заплата общо за област Шумен по месеци

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за декември 2018 г. е била 940 лева. За сравнение през  октомври е 926 лв., за ноември – 917 лв. Средното възнаграждение в областта остава значително по-ниско от това за страната, което за месец декември 2018 г. е 1 205 лева, съобщават от ТСБ Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

По размер на средната работна заплата за месец  декември област Шумен заема петнадесето място, а за четвъртото тримесечие на 2018 г. – дванадесето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1 646 лв., а с най-ниско е област Видин – със 770 лева.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо третото тримесечие с 3.2% до 928 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование” и „Други дейности“, а най-голямо намаление се наблюдава в „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 5.2%, спрямо същото тримесечие на 2017 година. Спрямо същия период на 2017 г., средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 4.9%, а в частния сектор – с 5.6%.

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на декември 2018 г. намаляват с 269, или с 0.6% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 43 783. Намаление на наетите лица е регистрирано в десет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 6.9, „Строителство“ – с 6.0% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.4%. Увеличение се наблюдава в седем отрасъла, като то е най-голямо в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.0% и „Финансови и застрахователни дейности” – с 3.4%. В два отрасъла наетите лица се запазват същите спрямо края на предходното тримесечие.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 28.9% и 16.0%.

Съпоставката с четвъртото тримесечие на 2017 г. сочи, че към 31.12.2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 1 916, или с 4.6% повече. В края на четвъртото тримесечие на 2018 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1 940, в образованието – 3 906, а в хуманното здравеопазване и социалните дейности – 3 600.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 761.2 хил., а най-малък в област Видин – 15.7 хиляди.

 

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *