С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,786

84,6 % с достъп до интернет

84.6% от домакинствата в област Шумен ( при 83.5% средно за страната) през 2021 г. имат достъп до интернет в домовете си. 74,6 % ползват интернет всеки ден или поне веднъж седмично, данните сочат, че мъжете са по-активни от жените. Това показват резултатите от проведеното от НСИ изследване за използване на на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. За периода 2012 – 2021 г. достъпът до интернет в домакинствата от областта се увеличава с 39.9 процентни пункта, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет по години:

През 2021 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Варна (91.1%), а с най-нисък – област Враца (67.9%). По този показател област Шумен заема осмо място сред всички 28 области в страната.

Използване на интернет от лицата

През 2021 г. в област Шумен 74.6% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично (73.9% средно за страната). Относителният дял на лицата, използващи регулярно интернет, е най-висок в област София (столица) – 84.4%, а най-нисък в област Пазарджик – 52.1%.

В област Шумен мъжете са по-активни и по-често се възползват от удобствата на глобалната мрежа в сравнение с жените – съответно 75.7 и 73.6% (средно за страната – 75.1% при мъжете и 72.8% при жените).

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като е регистрирана правопропорционална зависимост между образователното равнище и честотата на използване на глобалната мрежа. Докато 90.5% от лицата с висше образование и 89.8% от лицата със средно образование в областта са регулярни потребители, то 49.3% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които интернет предоставя.

Използване на интернет от лицата за взаимодействие с публични институции

През последните 12 месеца 21.4% от лицата в област Шумен (26.6% средно за страната) използват интернет за взаимодействие с органите на държавната и местната власт (получаване на информация от уебсайт или приложение на публична институция; изтегляне и/или подаване онлайн на официални документи или формуляри). Този дял е най-висок в област Благоевград (43.8%), а най-нисък в област София (6.9%).

Електронна търговия

През 2021 г. в Североизточния район (области Варна, Добрич, Търговище и Шумен), относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 навършени години, които са купували стоки и услуги по интернет през последните три месеца, достига 23.9% (19.6% средно за страната), сочат данните на статистиката.

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държавичленки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2021 г. в област Шумен са анкетирани 103 обикновени домакинства и 227 лица на възраст между 16 и 74 навършени години, от 13 населени места пет града и осем села.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *