С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,925

820 осъдителни присъди

През 2021 г. в област Шумен са приключили делата за 966 извършени престъпления. Делата за 323 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 497 престъпления – с условно осъждане, за 6 престъпления – с оправдаване, за 8 с прекратяване, а за 132 – с освобождаване от наказание, сочат данните на ТСБ “Североизток” отдел “Статистически изследвания – Шумен”.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 820 извършени престъпления.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през периода

2017 2021 година в област Шумен:

През 2021 г. броят на обвиняемите лица е 856. От тях:

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2021 г. е 705. От тях 598 лица са осъдени за извършването на едно престъпление, 90 – за две престъпления, а 17 – за три и повече престъпления.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления

Общоопасни престъпления1

През 2021 г. в област Шумен най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления – 369, или 45.0% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Сред общоопасните престъпления най-разпространени са:

Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции2

През 2021 г. в област Шумен с осъждане са завършили 134 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, което е 16.3% от всички наказани престъпления. За извършването им са осъдени 123 лица, или 17.4% от общия брой на осъдените лица.

Незаконното преминаване през граница е най-разпространеният вид сред тези престъпления. За 105 нарушения на държавната граница са осъдени 105 лица, или съответно 78.4% от престъпленията и 85.4% от осъдените за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.

Престъпления против собствеността3

През 2021 г. в област Шумен с осъждане са завършили 120 престъпления против собствеността, или 14.6% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителна присъда. Лицата, осъдени за тези престъпления, са 109, или 15.5% от общия брой на осъдените. Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са:

Престъпления против личността4

В област Шумен престъпленията против личността, завършили с осъждане през 2021 г., са 51, или 6.2% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените лица са 46, или 6.5% от общия брой.

Сред престъпленията против личността с най-голям брой са:

Престъпления против стопанството5

В област Шумен престъпленията против стопанството, завършили с осъждане през 2021 г., са 48, или 5.9% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените лица са 47, или 6.7% от общия брой.

Сред престъпленията против стопанството с най-голям брой са престъпленията в отделни стопански отрасли, където с осъдителна присъда са завършили делата за 39 престъпления и броят на осъдените лица е 40.

Други видове престъпления

В област Шумен, сред другите видове престъпления, завършили с осъждане през 2021 година, са:

Наказани са и извършителите на престъпления против: правата на гражданите; финансовата, данъчната и осигурителната система.

Осъдени лица по пол и възраст

През 2021 г. в област Шумен броят на осъдените мъже е 664 (94.2%), а на осъдените жени – 41 (5.8%).

С най-висок брой и относителен дял са осъдените лица във възрастовата група 18 – 24 години (192 лица, 27.2% от общия брой на осъдените), 30 – 39 години (138 лица, 19.6% от общия брой на осъдените), 40 – 49 години – 117 лица (16.6% от общия брой на осъдените). В структурата на осъдените лица най-малки са броят и делът на лицата във възрастовата група от 50 до 59 години – 69 лица (9.8%), и на възраст над 60 години – 31 лица (4.4%).

Осъдени лица по наложени наказания

В област Шумен в структурата на осъдените по наложени наказания най-голям е броят и относителният дял на лишените от свобода. През 2021 г. те са 544 (77.2% от общия брой на осъдените лица). От лишените от свобода най-голям е броят и делът на осъдените на лишаване от свобода до шест месеца – 328 лица (60.3% от всички лишени от свобода), и от шест месеца до една

година – 163 лица (30.0%). Наказанието „пробация“ е наложено на 122 лица (17.3% от осъдените лица), „глоба“ – на 31 лица (4.4%), а „обществено порицание“ – на 8 лица (1.1%).

1 Включват престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и околната среда, при използването на атомната енергия за мирни цели и други.

2Включват престъпления против реда на управлението, престъпления по служба, против правосъдието и подкуп.

3 Включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие.

4 Включват убийства, телесни повреди, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, обида и клевета, разврат и трафик на хора.

5Включват: общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите и в отделни стопански отрасли, против митническия режим и против паричната и кредитната система.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *