Справя ли се правителството с COVID-19 кризата?

or

гласували: 492

73% изпълнение

72,63 %  или 4 720 799 лв. е събраната такса битови отпадъци в Община Шумен за първото полугодие на годината. Това сочи финансовият отчет на администрацията, който трябва да бъде приет на предстоящата на 26.07.2018 г. сесия на Общинския съвет.

Най-висок дял в неданъчните приходи са приходите от общински такси, в които влиза и такса битови отпадъци. Те са събрани в размер на 5 761 038 лв., което в процентно изражение е 68,04 %.  Неданъчните приходи са изпълнени в размер на 9 502 732 лв. или 46,19 % спрямо уточнен годишен план.

Приходите с местен характер са изпълнени в размер на 15 375 079 лв. или 49,67 % спрямо уточнения годишен план. В групата на местните данъци, имуществените и други данъци са постъпили 5 756 019 лв., което представлява 57,56 % изпълнение на уточнения план, сочи отчетът.

Постъпилите приходи с държавен характер са в размер на 21 831 409 лв., или 55,81 % спрямо уточнения годишен план.

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности е 1 474 750 лв. и е получена на 52,09  % спрямо плана.

В разходната част при уточнен план за делегираните от държавата дейности в размер 41 539 138 лв.,  са разходвани 19 851 573 лв. или изпълнението е  47,79 %.

Разходите в местни дейности при план 35 140 367 лв., са разходвани 6 382 014 лв. или 18,16 %. Относителния дял в общия обем на планираните разходи е 30,75%.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности е планирана в размер на 38 947 067 лв. Към датата на отчета общата субсидия е получена на 55,80 %.

Според отчета на капиталовата програма на Община Шумен,  към 30.06.2018 г. от планираните 41 539 138 са вложени 19 851 573 изпълнението е близо 48%.

В отчета има информация и за общинския дълг. По облигационния заем през месец февруари 2018 г. е платена главница в размер на 750 061 лв. Остатъкът е 6 000 486 лв. Платените лихви по облигационния заем към 30.06.2018 г. са в размер на 92 555 лв.

По дълга към Фонд ФЛАГ главницата е в размер на 5 180 299 лв., в т.ч.:

– 2 822 475 лв. за мостово финансиране на проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – ІІ етап”. През отчетния период е погасена лихва в размер на 36 857 лв. Не са правени погашения по главницата;

– 2  357 824 лв. за осигуряване на съфинансиране по проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – ІІ етап”.  През отчетния период по този заем е  платена главница в размер на 166 200 лв. и е погасена лихва в размер на  32 056 лв.

Към 30.06.2018 г. общият дълг на община Шумен е 11 180 785 лв. Общия размер на платените лихви по тези заеми през отчетния период е 161 468 лв.

Отчетът показва стабилно финансово състояние и възможност за покриване на общинския дълг, смята кметът Любомир Христов.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *