С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,954

555 лв. е линията на бедност

Фиг. 1. Относителен дял на лицата в риск от бедност и социално изключване по пол в област Шумен.

През 2023 г. линията на бедност в област Шумен е 555.92 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 637.92 лв. за страната, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания-Шумен“. При този размер на линията под прага на бедност са били 10.9% от населението в областта, при 20.6% за страната. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Стара Загора – 25.8%, Кюстендил – 24.6%, София (столица) – 22.2%, и Добрич – 22.0%.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 25.0%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.0 процентни пункта (табл. 1).

Ако разгледаме равнището на бедност по пол, относителният дял на бедните мъже в областта е 13.7%, а на бедните жени – 8.4%. Относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с повече от 5 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете в областите Търговище, Кюстендил, София (столица), Перник, Плевен и Стара Загора. В четири области – Силистра, Видин, Добрич и Шумен, относителният дял на бедните мъже е по-голям с повече от 5 процентни пункта от този при жените.

1. Основни индикатори за бедност в област Шумен

 

Година на провеждане на изследването

2019

2020

2021

2022

2023

Линия на бедност – средномесечен размер – лв.

345.92

408.25

502.08

444.75

555.92

Относителен дял на бедните – % от населението

23.1

16.4

15.2

12.9

10.9

Относителен дял на бедните преди получаването на социалните трансфери, с включени пенсии – % от населението

33.5

24.6

32.8

22.2

18.2

 

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2023 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност в област Шумен се повишава от 10.9 до 18.2%, или със 7.3 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност в областта нараства до 38.2%, или с 27.3 процентни пункта.

През 2023 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Видин – съответно 446 и 466 лв., а най-високата – в област София (столица) (990 лв.), следвана от областите Варна (736 лв.), Перник (716 лева) и Кюстендил (702 лв.). Област Шумен заема 16-то място по размер на линията на бедност средномесечно на лице.

При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

Материални и социални лишения на домакинствата

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. До 2020 г. за оценка на материалните лишения на домакинствата се използваха девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги. От 2021 г. се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя – 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство.

Най-голям брой лица в област Шумен не могат да си позволят подмяна на остаряла мебелировка (39.8%), a 39.5% не могат да посрещнат със собствени средства неочаквани финансови разходи. Едноседмична почивка извън дома не могат да си позволят 36.5% от домакинствата. Затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището, имат 12.4%, а 12.1% изпитват ограничения за притежаване и използване на автомобил. Консумация на месо, пилешко или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден не могат да си позволят 9.7%. Ограничения по отношение на отоплението на жилището поради недостиг на средства изпитват 8.9% от лицата.

В област Шумен през 2023 г. с тежки материални и социални лишения (ограничения в 7 от изследваните 13 показателя) живее 9.8% от населението.

Домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност

За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на възраст 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни.

До 2020 г. показателят се изчислява за лица на възраст от 18 до 59 години, а от 2021 г. той включва лица на възраст от 18 до 64 години.

Ниската икономическа активност за домакинството се изчислява като съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 64 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява към пълно работно време въз основа на отработените часове.

Лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 64 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 64-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтната година.

През 2023 г. в област Шумен, в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 5.8 хил. лица на възраст 18 – 64 години, или 6.9% от населението (при 6.6% за страната).

Относителният дял на тези лица е най-висок в област Монтана (23.8%), а най-нисък в областите София (столица) (1.8%) и Габрово – 1.9%.

Комбиниран индикатор

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2030“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални и социални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че през 2023 г. 18.2% от населението в област Шумен, или 27.2 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване. Стойността на показателя намалява с 0.9 процентни пункта спрямо 2022 година.

Материални лишения при децата

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2023 г. в област Шумен относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 13.4%.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *