С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,705

502 лв. линия на бедност

През 2021 г. линията на бедност в област Шумен е 502.08 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 504.33 лв. за страната. Това сочат статистическите данни в ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“, съобщени от ТСБ „Североизток“ отдел „Статистически изследвания – Шумен“. При този размер на линията под прага на бедност са били 26.0 хил. лица, или 15.2% от населението в областта, при 22.1% за страната. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Стара Загора – 28.3%, София – 25.8%, Сливен и Бургас – по 25.2%.

Ако разгледаме равнището на бедност по пол, относителният дял на бедните мъже в областта е 13.1%, а на бедните жени – 17.1%. В пет области относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените. От тях с най-голяма разлика (по 2.3 процентни пункта) са области Ловеч и Силистра.

Основни индикатори за бедност в област Шумен

Година на провеждане на изследването

2017

2018

2019

2020

2021

Линия на бедност – средномесечен размер – лв.

296.6

267.2

345.9

408.3

502.1

Относителен дял на бедните – % от населението

25.8

23.8

23.1

16.4

15.2

Относителен дял на бедните преди получаването на социалните трансфери, с включени пенсии – % от населението

33.5

34.2

33.5

24.6

32.8

В сравнение с 2020 г. размерът на линията на бедност нараства с 23.0%, а относителният дял на бедното население намалява с 1.2 процентни пункта (табл. 1).

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните от изследването през 2021 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност в област Шумен се повишава от 15.2 до 32.8%, или със 17.6 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред пенсионерите и безработните лица.

Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че бедността е концентрирана сред едночленните домакинства с лице на възраст над 65 години и едно лице в домакинство – жена.

През 2021 г. най-висок размер на линията на бедност средномесечно на лице от домакинство има област София (столица) – 733 лв., с равнище на бедност 23.8%, а с най-нисък размер на линията на бедност е област Видин343 лв., където равнището на бедност съответно е 19.1%. Област Шумен заема 9-то място по размер на линията на бедност средномесечно на лице.

При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

Материални лишения на домакинствата

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. До 2020 г. за оценка на материалните лишения на домакинствата се използваха девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги. От 2021 г. се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя – 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство

Най-голям брой лица в област Шумен не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома (31.9%), а 29.3% не могат да си позволят подмяна на остаряла мебелировка. Ограничения по отношение на посрещането на неочаквани финансови разходи със собствени средства изпитват 25.9%. Консумация на месо, пилешко или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден не могат да си позволят 14.8%, а 14.4% от лицата имат затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището. Ограничения по отношение на отоплението на жилището поради недостиг на средства изпитват 11.8% от лицата.

В област Шумен през 2021 г. с тежки материални и социални лишения (ограничения в 7 от изследваните 13 показателя) живее 8.5% от населението.

Домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност

За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни.

До 2020 г. показателят се изчисляваше за лица на възраст от 18 до 59 години, а от 2021 г. той включва лица на възраст от 18 до 64 години.

Ниската икономическа активност за домакинството се изчислява като съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 64 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява към пълно работно време въз основа на отработените часове.

Лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 64 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 64-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтната година.

През 2021 г. в област Шумен, в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 4.5 хил. лица на възраст 18 – 64 години, или 4.4% от населението (при 7.7% за страната). Относителният дял на тези лица е най-висок в област Монтана (29.8%), а най-нисък в област Габрово2.1%.

Комбиниран индикатор

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2030“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални и социални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че през 2021 г. 20.4% от населението в област Шумен (31.7% за страната) са били в риск от бедност и социално изключване.

Относителен дял на лицата в риск от бедност и социално изключване по пол в област Шумен

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *