С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,716

444 лв. линия на бедност в Шуменско

През 2022 г. линията на бедност в област Шумен е 444.75 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 832 за столицата. Средно за страната линията на бедност се изчислява на 525.92 лв. При този размер на линията под прага на бедност са били 12.9% от населението в областта, при 22.9% за страната, сочат данните на изследването на ТСБ „Североизток“, отдел „Стратегически изследвания-Шумен“. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Стара Загора – 33.9%, Добрич – 27.0%, Ловеч – 26.8%, и Перник – 25.5%.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 11.4%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.3 процентни пункта

Данните от изследването през 2022 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност в област Шумен се повишава от 12.9 до 22.2%, или с 9.3 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност в областта нараства до 33.1%, или с 20.2 процентни пункта.

През 2022 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Монтана – съответно по 373 лв., а най-високата – в област София (столица) (832 лв.), следвана от областите Стара Загора (625 лв.), Варна (601 лв.) и Перник (595 лева). Област Шумен заема 20-то място по размер на линията на бедност средномесечно на лице.

Материални и социални лишения на домакинствата

Най-голям брой лица в област Шумен не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома (36.6%), а 35.9% не могат да си позволят подмяна на остаряла мебелировка. Ограничения по отношение на посрещането на неочаквани финансови разходи със собствени средства изпитват 26.8%. Консумация на месо, пилешко или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден не могат да си позволят 16.7%, а 12.9% от лицата имат затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището. Ограничения по отношение на отоплението на жилището поради недостиг на средства изпитват 6.5% от лицата.

В област Шумен през 2022 г. с тежки материални и социални лишения (ограничения в 7 от изследваните 13 показателя) живее 11.0% от населението, или с 2.5 пункта повече в сравнение с 2021 година.

Домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност

През 2022 г. в област Шумен, в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 7.2 хил. лица на възраст 18 – 64 години, или 7.5% от населението (при 7.9% за страната), като спрямо 2021 г. относителният им дял нараства с 3.1 процентни пункта. Относителният дял на тези лица е най-висок в област Монтана (27.6%), а най-нисък в областите София (столица) и Габрово – 2.6%.

Комбиниран индикатор

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2030“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални и социални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че през 2022 г. 19.1% от населението в област Шумен, или 32.3 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване. Стойността на показателя намалява с 1.3 процентни пункта спрямо 2021 година.

Относителен дял на лицата в риск от бедност и социално изключване по пол в област Шумен

Материални лишения при децата

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2022 г. в област Шумен относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 18.5%.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *