С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 789

3,2 млн. лв. за пътища

Започва реконструкция и рехабилитация на две отсечки по четвъртокласния път Тодор Икономов-Хърсово / Никола Козлево-Ружица–Хърсово в община Никола Козлево. Общата стойност на проекта е над 3,2 млн. лв. безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014—2020 г., мярка „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка „Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“. Проектът се реализира след обявена обществена поръчка и подписване на договор на Община Никола Козлево с ДФ „Земеделие“.

Реконструкцията е разделена две обособени позиции. Първата обособена позиция за отсечката с. Никола Козлево—с. Ружица“ е на стойност 1 888 990 лв. и ще се изпълнява от „Автомагистрали Хемус“ АД. Втората обособена позиция  „с. Ружица—с. Хърсово“, е на стойност 1 331 748лв., а изпълнител на строителните работи ще бъде шуменското сдружение ДЗЗД „Ружица—Хърсово“. С двете фирми са подписани договори преди дни.

По проекта ще се рехабилитира участък с дължина 5885 м от четвъртокласната (общинска) пътна мрежа — Никола Козлево—с. Ружица, а по отсечката с. Ружица – с. Хърсово, дължината е 3646 м. Предвидено е изпълнение на изкопни работи, технологично фрезоване на съществуваща настилка, полагане на двупластово асфалтово покритие — настилка от неплътен асфалтобетон и плътен асфалтобетон. Предвидени са дейности за изпълнение на локални ремонти. При заустване на страничните пътища ще се изпълнява плътен асфалтобетон, както и трошен камък (при странични пътища без настилка). Предвижда се изграждането на стабилизиран пътен банкет от несортиран трошен камък и профилиран с необходимия напречен наклон съгласно проекта.

В предмета на поръчката са включени дейности по отводняване, както и монтаж на ограничителни системи за пътища. Предвижда се още полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Предвидени са дейности и по направа на инфраструктура за широколентов интернет.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *