С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,954

31 квадрата на човек

Средната жилищна площ на човек от населението в област Шумен е 31,1 кв. м, при средна за страната – 35,6 кв. метра, съобщават от ТСБ „Североизток“ отдел „Статистически изследвания-Шумен“.

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Шумен се състои от 53,3 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 18,4 хил. жилищни сгради, а в селата – 34,9 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.6% от общия жилищен фонд в страната, сочат данните на статистиката.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават сградите с „Друга“ конструкция – 18,9 хил. или 35,5%, следвани от  тухлените сгради с гредоред – 17,2 хил. или 32,2% от всички жилищни сгради и от тухлените сгради с бетонна плоча – 16,0 хил. или 30,0%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 1,4%, а панелните – 0,9%. В градовете 47,8% са тухлени сгради с бетонна плоча, а 28,8% са тухлени сгради с гредоред.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. – 25,2%, а най-нисък на тези, построени от началото на 2011 г. – 0,4%.

Към 31.12.2019 г. в област Шумен преобладават едноетажните жилищни сгради – 36,6 хил. или 68,6% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 14,3 хил. (26,8%), а триетажните са 1,4 хил. (2,6%).

Към 31.12.2019 г. жилищата в област Шумен са 89,0 хил., със 75 жилища повече в сравнение с 2018 година. Преобладават жилищата с две и три стаи, с относителен дял от 61,2% от общия брой на жилищата. Относителният дял на жилищата с четири стаи е 20,7%, на едностайните жилища – 8,9%, на петстайните – 5,4%, а жилищата с шест и повече стаи са 3,8% от всички жилища в областта.

Жилищата в градовете на област Шумен са 53,0 хил. (59,6%), а в селата – 36,0 хил. (40,4%).

По местоживеене (град-село) в големината на жилищата, изразена чрез броя на стаите, се наблюдават различия, които са най-значими по отношение на едностайните жилища. В градовете на областта техният относителен дял е 12,3%, а в селата – 3,8%. В селата относителният дял на многостайните жилища е по-голям: четиристайни – 23,0% (19,2% в градовете), петстайни – 8,7% (3,2% в градовете), с шест и повече стаи – 5,9% (2,4% в градовете).

Жилища по брой на стаите в област Шумен към 31.12.2019 година:

Към 31.12.2019 г. полезната площ на жилищата в област Шумен е 6 371 хил. кв. м, жилищната площ е 5 360 хил. кв. м, а спомагателната площ – 1 011 хил. кв. м. Средната полезна площ на едно жилище е 71.5 кв. м, като в градовете тя е 74,0 кв. м, а в селата – 67,9 кв. метра.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в област Шумен е 517 при 571 средно за страната. В градовете на областта осигуреността с жилища е 503, а в селата – 539.

Населеността на жилищата се определя от средния брой лица, живеещи в едно жилище. За 2019 г. в едно жилище в област Шумен живеят средно 1.9 лица. В градовете живеят средно 2.0 лица в едно жилище, а в селата – 1.9 лица.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 86.9 хил. или 97.5% от общия жилищен фонд на област Шумен.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 89.0 хил. жилища в област Шумен 72.2% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 22.3%, електрифицирани само с водопровод – 2.5%, а само електрифицирани – 2.9%.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *