С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,786

305 млн. лв. инвестиции

През 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 305.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 1.6%, съобщават от пресцентъра на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 154.7 млн. лева, което е с 8.3% повече спрямо 2019 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 49.9 млн. лева, като в сравнение с предходната година е регистрирано увеличение с 14.7%.

В сектор „Строителство“ през 2020 г. инвестициите за ДМА са 20.4 млн. лв., или с 20.2% по-малко в сравнение с 2019 година.

Структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
през 2019 и 2020 г. по икономически дейности:

Икономически дейности по сектори (КИД – 2008)

А – Селско, горско и рибно стопанство

B, C, D, E – Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 

F – Строителство

G, H, I – Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство

J, K, L – Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения; финансови и застрахователни дейности; операции с недвижими имоти

M, N – Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности

O, P, Q – Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност

R, S, T, U – Други услуги

През 2020 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове се наблюдава нарастване на направените инвестиции в машини, производствено оборудване и апаратура, като относителният им дял се увеличава с 8.8 пункта в сравнение с предходната година, сочат данните на статистиката.

Структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи

през 2019 и 2020 г. по видове:

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *