Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 813

27,7 квадрата на човек

Средната жилищна площ на човек от населението в област Шумен е 27.7 кв. м, при средна за страната – 31.4 кв. метра. Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в област Шумен е 516 при 566 средно за страната. В градовете на областта осигуреността с жилища е 501, а в селата – 541. Това сочат дадните на Националния статистически институт към края на миналата година, съобщават от ТСБ Североизток, отдел „Статистически изследвания Шумен“.

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Шумен се състои от 53.3 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 18.4 хил. жилищни сгради, а в селата – 34.9 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.6% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават сградите с „Друга“ конструкция – 18.9 хил. или 35.5%, следвани от  тухлените сгради с гредоред – 17.2 хил. или 32.2% от всички жилищни сгради и от тухлените сгради с бетонна плоча – 16.0 хил. или 30.0%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 1.4%, а панелните – 0.9%. В градовете 47.9% са тухлени сгради с бетонна плоча, а 28.8% са тухлени сгради с гредоред.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. – 25.2%, а най-нисък на тези, построени от началото на 2011 г. – 0.3%.

Към 31.12.2018 г. в област Шумен преобладават едноетажните жилищни сгради – 36.6 хил. или 68.6% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 14.3 хил. (26.8%), а триетажните са 1.4 хил. (2.6%).

Към 31.12.2018 г. жилищата в област Шумен са 89.0 хил., с 40 жилища повече в сравнение с 2017 година. Преобладават жилищата с две и три стаи, с относителен дял от 61.2% от общия брой на жилищата. Относителният дял на жилищата с четири стаи е 20.7%, на едностайните жилища – 8.9%, на петстайните – 5.4%, а жилищата с шест и повече стаи са 3.8% от всички жилища в областта.

Жилищата в градовете на област Шумен са 53.0 хил. (59.6%), а в селата – 36.0 хил. (40.4%). За 2018 г. в едно жилище в област Шумен живеят средно 1.9 лица. В градовете живеят средно 2.0 лица в едно жилище, а в селата – 1.8 лица.

По местоживеене (град-село) в големината на жилищата, изразена чрез броя на стаите, се наблюдават различия, които са най-значими по отношение на едностайните жилища. В градовете на областта техният относителен дял е 12.3%, а в селата – 3.8%. В селата относителният дял на многостайните жилища е по-голям: четиристайни – 23.0% (19.2% в градовете), петстайни – 8.7% (3.2% в градовете), с шест и повече стаи – 5.9% (2.4% в градовете).

Жилища по брой на стаите в област Шумен към 31.12.2018 година:

Към 31.12.2018 г. полезната площ на жилищата в област Шумен е 6 364 хил. кв. м (6 360 хил. кв. м към 31.12.2017 г.), жилищната площ е 4 774 хил. кв. м (4 772 хил. кв. м към 31.12.2017 г.), а спомагателната площ – 1 009 хил. кв. м (1 007 хил. кв. м към 31.12.2017 г.). Средната полезна площ на едно жилище е 71.5 кв. м, като в градовете тя е 74.0 кв. м, а в селата – 67.9 кв. метра.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 86.8 хил. или 97.5% от общия жилищен фонд на област Шумен.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 89.0 хил. жилища в област Шумен 72.2% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 22.3%, електрифицирани само с водопровод – 2.5%, а само електрифицирани – 2.9%.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *