С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 69

23,8% под прага на бедност

През 2018 г., линията на бедност в област Шумен е 267.17 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 351.11 лв. за страната. При този размер на линията, под прага на бедност са били 41.4 хил. лица, или 23.8% от населението в областта, при 22.0% за страната, съобщават от ТСБ Североизток, отдел „Статистически изследвания Шумен“. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Монтана и Велико Търново – по 26.2%, следвани от областите Ловеч – 25.8% и Сливен – 25.5%.

Ако разгледаме равнището на бедност по пол, относителният дял на бедните мъже в областта е 23.6%, а на бедните жени – 24.0%. В пет области относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените. От тях с най-голяма разлика (7.0 процентни пункта) е област Видин.

Основни индикатори за бедност

 

Какви са основни индикатори за бедност в област Шумен. В сравнение с 2017 г. размерът на линията на бедност намалява с 9.9%, а относителният дял на бедното население – с 2.0 процентни пункта (табл. 1).

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните от изследването през 2018 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения за безработица, временна неработоспособност, бременност и майчинство, социални помощи, вкл. за отопление, на инвалиди и др.), равнището на бедност в област Шумен се повишава от 23.8 до 34.2%, или с 10.4 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица.

Образователното равнище, което до голяма степен определя достъпа до по-добро кариерно развитие и по-добре платена работа, оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява.

Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че бедността е концентрирана сред възрастните едночленни домакинства, самотните родители с деца, както и сред домакинства с три и повече деца.

През 2018 г. най-висок размер на линията на бедност средномесечно на лице от домакинство има област София (столица) – 513 лв., с равнище на бедност 20.1%, а с най-нисък размер на линията на бедност е област Пазарджик – 239 лв., където равнището на бедност съответно е 21.8%. Област Шумен заема 22-ро място по размер на линията на бедност средномесечно на лице.

В общите показатели на оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги.

Най-голям брой лица в област Шумен изпитват ограничения по отношение на плащането навреме на разходите, свързани с жилището (41.6%). Успоредно с това 39.2% от лицата не могат да си позволят консумация на месо, пиле или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден, а 36.5% от лицата не могат да посрещнат със собствени средства неочаквани финансови разходи. Ограничения по отношение на почивката извън дома имат 31.1% от лицата, а 18.1% се ограничават при отоплението на жилището поради недостиг на средства. Успоредно с това 10.2% от лицата не могат да си позволят автоматична перална машина, 4.2% – цветен телевизор, 1.1% – телефон, вкл. мобилен.

В област Шумен през 2018 г. 20.3% от населението живее с материални лишения (ограничения в 4 от изследваните 9 показателя), при 20.9% средно за страната. В дванадесет области процентът е по-нисък от този в област Шумен.

За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни. Ниската икономическа активност за домакинството се отнася до съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 59 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява на пълно работно време въз основа на отработените часове.

Лица, живеещи в домакинство с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 59 годишните, с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период.

Следвайки дефиницията, през 2018 г. 19.4 хил. лица в област Шумен живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, или 20.0% от населението, (8.6% за страната). Спрямо 2017 г. относителният им дял в областта намалява с 1.1 процентни пункта, докато за страната намалява с 1.9 процентни пункта. Относителният дял на тези лица е най-висок в област Монтана (29.2%), а най-нисък в област София (столица) – 3.3%.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че през 2018 г. 37.3% от населението в област Шумен (32.8% за страната) са били в риск от бедност и социално изключване (фиг. 1).

Фиг. 1. Относителен дял на лицата в риск от бедност и социално изключване  по пол в област Шумен

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

В изследването, проведено през 2018 г., в област Шумен са анкетирани домакинства от 26 населени места – 8 града и 18 села.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *