С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,705

15 614 лв. БВП на човек

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) за област Шумен през 2022 г. е 2 342 милиона лева. Това нарежда областта на 14-то място в страната. В сравнение с 2021 г. обемът му в номинално изражение нараства с 14.5%. Произведеният в областта БВП е 1.4% от общия за страната. На човек от населението се падат 15 614 лв. от стойностния обем на показателя за област Шумен, при 25 956 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 53 746 лева.

Брутен вътрешен продукт в област Шумен по години

Създадената през 2022 г. брутна добавена стойност2 (БДС) в област Шумен се увеличава в сравнение с 2021 г. с 16.4% и възлиза на 2 082 млн. лв. Създадената в областта БДС е 1.4% от общата за страната.

Относителни дялове на икономическите сектори в брутната добавена стойност в област Шумен през 2021 и 2022 година

През 2022 г. относителният дял на сектора на услугите представлява 56.3% от общата БДС за областта и е в размер на 1 172 млн. лв., което е с 3.4 процентни пункта повече в сравнение с 2021 година.

Добавената стойност реализирана от индустриалния сектор е в размер на 615 млн. лв. и представлява 29.6% от общата БДС за областта. Спрямо 2021 г. нейният относителен дял нараства с 0.6 процентни пункта.

Реализираната от дейностите в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ БДС е в размер на 294 млн. лв., или 14.1% от общата БДС за областта. В сравнение с предходната година относителният й дял намалява с 4.0 процентни пункта.

––––––––––––

1Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода“ (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

2Брутната добавена стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени (преди начисляването на данъци върху продуктите и услугите, включително субсидиите върху продуктите) и междинните производствени разходи по цени на купувач.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *