С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,786

13 345 лв. годишна заплата

В област Шумен средната брутна годишна работна заплата за 2020 г. е 13 345 лв., при 16 687 лв. средно за страната, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания-Шумен“.

Средна брутна годишна работна заплата за област Шумен по години:

По размер на средната работна заплата за 2020 г. област Шумен заема дванадесето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през годината е област София (столица) – 22 950 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 10 881 лева.

През 2020 г. средната годишна брутна работна заплата в област Шумен се увеличава спрямо 2019 г. с 10.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – със 17.8%, „Държавно управление“ – с 15.7%, „Образование“ – с 14.8%, „Други дейности“ – с 14.5%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 11.1%.

В областта средната годишна работна заплата през 2020 г. в обществения сектор нараства с 11.8% спрямо 2019 г., а в частния сектор – с 8.9%, сочи статистиката.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 41.8 хил. души, което представлява 1.9% от общо наетите в страната. В сравнение с 2019 г. броят на наетите в областта намалява с 2.5%, сочат данните на статистиката. Намаление се наблюдава в четиринадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Добивна промишленост“, „Строителство“ и „Селско, горско и рибно стопанство“. Увеличение на наетите лица е регистрирано в пет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

Разпределението на наетите лица по икономически дейности е както следва: „Преработваща промишленост“ – 30.7%; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 13.4%; „Образование“ – 9.8%; „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.5%; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 6.1%; „Строителство“ – 5.6% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2020 г., областта заема 13-о място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 747.4 хил., а най-малък в област Видин – 15.3 хиляди.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *