С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,925

10 милиона за чистота

9 822 529 лв. е общият размер на планираните приходи по план-сметка за дейност „Чистота” за 2022 година, предназначени за покриване на необходимите разходи за чистотата в Община Шумен. Без изменение остава промила на такса „Битови отпадъци”, а очакваните приходи от нея са в размер на 6 500 000 лв. План-сметката за дейност „Чистота“ на Община Шумен бе приета на днешното заседание на Общинския съвет в Шумен с 26 гласа „за“, 1 “против“ и 11 „въздържал се“.

Разходите, които се предвиждат в план-сметката за 2022 година са за: Осигуряване на съдове за битовите отпадъци – 852 000 лв.; Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – 1 993 204 лв.; Проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци за Община Шумен, Общински център за опасни отпадъци и други инсталации за оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 3 226 076 лв., за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване и др.3 751 249 лв.

Предстои през 2022 г. покупка на метални съдове за разделно събиране на отпадъци от бита с обем 1100 литра“ и поетапно доставка на стойност 624 000 лв. с ДДС.

Предвидени са средства в размер на 100 000 лв. за закупуване на съдове за компостиране, които ще бъдат предоставени на ясли, детски градини и училища в град Шумен.

Ще бъдат поставени съдове за разделно събиране на строителни и растителни отпадъци в 26-те села и кварталите Макак, Мътница и Дивдядово на гр. Шумен, планира се закупуване на съдове за растителни отпадъци с обем 5,5 куб. метра в размер на 93 000 лв.

В процес на изготвяне е документацията за обявяване на поръчка по реда на ЗОП за избор на изпълнител за транспортиране на разделно събраните строителни отпадъци в 26 села и гр. Шумен, в т.ч. кварталите Макак, Мътница и Дивдядово. Поставено е изискване, контейнерите с обем 5,5 куб. м. да бъдат предоставени от бъдещия изпълнител на услугата.

Не се предвижда промяна през 2022 г. в сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци в селата от община Шумен. То се извършва от две фирми, въз основа на сключени през 2021 г. договори, след проведена процедура по реда на ЗОП.

Обслужването на контейнерите за битови отпадъци в град Шумен се извършва от ОП „Чистота“ за район „Север“ и „Консорциум Клинър 2018“ ДЗЗД в район „ЮГ“. След доставка на заявената техника и на новите метални съдове с обем 1100 литра, ОП „Чистота“ ще е в състояние да поеме извозването на битовите отпадъци и в район „ЮГ“ на гр. Шумен.

Предстои обявяване на поръчка за избор на изпълнител за транспортиране на разделно събраните строителни отпадъци в 26-те села и гр. Шумен, в т.ч. кварталите Макак, Мътница и Дивдядово. Поставено е изискване, контейнерите с обем 5,5 куб. м. да бъдат предоставени от бъдещия изпълнител на услугата. Планираните разходи за 2022 г. са в размер на 230 000 лв.

Събраните строителни отпадъци се предават за оползотворяване в кариера –Златна нива въз основа на сключен през 2021 г. нов договор. Планираният разход е на стойност 20 000 лева.

За транспортиране и обезвреждане на излезли от употреба автомобилни гуми са предвидени 15 000 лв.

За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии за обществено ползване от ОП „Чистота“ са предвидени 1 000 000 лв., в т.ч. за машинно метене и миене -338 600 лв.

За поддържане на чистотата в 26-те села и кварталите Макак, Мътница, Дивдядово предвиждаме да бъдат назначени 29 човека. По програма чрез Бюрото по труда се осигуряват средствата за минимална работна заплата за период от шест месеца. Община Шумен ще дофинансира дейността за 1 година със средства в размер на 217 000 лв.

Почистването на дъждоприемните шахти и изграждането на бетонови площадки за контейнерите за битови отпадъци в гр. Шумен се извършва от ОП „Строителство и благоустройство“. Планираните разходи са съответно 20 000 лв. и 15 000 лв.

Остава и облекчението такса битови отпадъци да се дължи със 75 % намаление за имоти: публична общинска собственост, читалища и имоти, стопанисвани от държавните училища на територията на община Шумен и от Регионален инспекторат по образованието – Шумен.

От такса битови отпадъци са освободени молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *