С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,954

Център за върхови постижения

Визуализация на проекта за Центъра, източна фасада.

В Деня на Шумен, на 11 май 2020 г., в присъствието на Ръководството и екипа на проект УНИТе, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ направи официално представяне на стартиралата реконструкцията на обект: Център за върхови постижения към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – Научноизследователски лабораторен комплекс.

Стефан Начев, управител на фирмата-изпълнител по проекта “ЖСП Стил”, помощник-ректорът д-р Николай Николов, ректорът проф. д.и.н. Георги Колев и архитект Светлозар Тузсузов (от ляво на дясно)

Комплексът се изгражда по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе в рамките на Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“.

От общата стойност на проекта 29 781 882.42 лв. за Шуменския университет са предназначени 3 054 364,91 лв. Изпълнител на строително-монтажните дейности е „ЖСП Стил“ ООД – град Шумен, а строителният надзор по време на строителството ще се упражнява от страна на „СНИК” ЕООД – град Шумен. Стартирането на строително-монтажните дейности по сключеният договор с „ЖСП Стил“ ООД на стойност 719 814,92 лв. съвпадна с непосредственото обявяване на извънредното положение във връзка с разпространението на вируса COVID-19, поради което до момента са извършени само подготвителни дейности, съгласно одобреното КСС от страна на фирмата изпълнител. Към настоящия момент официално стартира изграждането на специализираната научноизследователска инфраструктура с обща РЗП – 300.05 кв.м. на територията на Шуменски Университет.

В изградения Научноизследователски лабораторен комплекс ще бъде разположен новият дейта център с терминали за достъп, три модула – „Математически основи на информационната сигурност“, „Стеганологична защита на информацията в мрежите“, „Криптологична защита на комуникациите“, и една Лаборатория за моделиране и симулация на процеси. За оборудване на комплекса с нова и съвременна апаратура са предвидени 1 470 365,85 лв.

Изпълнението на проект УНИТе се ръководи от СУ „Свети Климент Охридски“, в качеството му на Водеща организация. Проектът цели създаване на Център за върхови постижения от разпределен тип – за да се повиши нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на водещите ИКТ научни звена на пет университета участващи в неговото изпълнение.
Партньори на проекта са : Технически университет-София, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас.

Тази разпределена инфраструктура ще създаде възможно най-добри условия за привличане на висококвалифицирани изследователи в тази приоритетна област на ИСИС за провеждане на върхови научни изследвания в област Ииформатика и ИКТ според световните стандарти. Научноизследователският лабораторен комплекс УНИТe на Шуменския университет “Епископ К. Преславски” е част от този център. В рамките на проекта е предвидено да се извършват върхови научни изследвания по 9 работни пакета: РП1: Инфраструктурата за Big Data като услуга; РП2. Софтуерни услуги за големи обеми от данни; РП3: Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят; РП4. Системи за анализ и виртуализация на Big Data в реално време; РП5. Визуализация, дигитализация и прототипиране; РП6. Интелигентни кибер-физични системи; РП7. Интелигентни и устойчиви градове; РП8. Фабрики на бъдещето; РП9. Big Data в естествените науки.

Тематиките на работните пакети (РП1-РП9) ще имат голям принос към развитието на информатиката, информационните технологии и комуникациите, тъй като се основават на международно разпознатите досегашни научни постижения на изследователите в проекта УНИТе и включват новаторски цели. Научноизследователските области на работните пакети са едновременно взимнодопълващи се и с достатъчна свързаност, за да осигурят гладко прехвърляне на знания, умения и технологии.

Шуменският университет е координатор на изпълнението на Работен пакет 1 –Инфраструктурата за Big Data като услуга. В научния екип на проекта са включени до момента 7 изследователи. Водещ изследовател е проф. д.н. Христомир Христов – учен, добре познат в страната и чужбина, с огромен опит от участие в много международни научни проекти.

Разпределената инфраструктура на Центъра за върхови постижения ще даде възможност на изследователите (преподаватели, докторанти и студенти) от Шуменския университет да използват не само изследователската инфраструктура на ШУ, но и на останалите университети-партньори. Изследователите могат да се колаборират с колеги от другите университети. ЦВП УНИТе и в частност Научноизследователски лабораторен комплекс на ШУ ще може вбъдеще да осигурява услуги и решава научноизследователски задачи на бизнеса и обществения сектор от региона и страната.

Коментари

  • ЕМИЛ май 12, 2020 в 8:08 am

    Какви върховни постижения като повечето от университета не знаят български език.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *