Справя ли се правителството с проблемите пред България?

or

гласували: 428

Темида се отчита


Окръжен съд – Шумен отчете в петък дейността си за 2020 г., съобщи пресслужбата на Съдебната палата. Чрез видеоконферентна връзка на събранието участва  съдия Ванухи Аракелян – Административен ръководител – Председател на Апелативен съд Варна. Тя благодари на всички магистрати и служители за всеотдайната работа в непривичната и трудна обстановка през изминалата 2020г. Акцентира върху качеството на разглежданите през отчетния период дела, което е традиционно високо и поставя съда на достойно място в Апелативен район – Варна. С пожелания за здраве и сили за справяне с очакваните нови предизвикателства, свързани с предстоящата съдебна реформа, съдия Аракелян завърши обръщението си към Окръжен съд-Шумен.

Отчета на съда бе презентиран от съдия София Радославова- Административен ръководител – Председател на Окръжния съд при спазване на всички мерки. Статистическите данни показват, че през изминалата година са били разгледани общо 1315 дела.  1109 са постъпилите през 2020г., от които 429 наказателни, 567 граждански, 113 търговски и 1  фирмено дело.  Приключените дела са 1051, а постановените съдебни актове са 1096. От обжалваните 158 съдебна акта, 101 са потвърдени, 26 са изменени и само 14 са изцяло отменени, което от свое страна е потвърждение за високото качество на правораздаване в Окръжен съд – Шумен, при запазена и леко увеличена натовареност, обусловена и от намаляване на съдийските щатове. Обективността при анализа на данните изисква да се отчете и лекия спад по показателя срочност. Тук процента е  97.90. Причините за това са обективни и са най-вече свързани с наложените ограничения, проблеми свързани със здравето на магистрати, страни по дела и вещи лица, довели резонно за отлагане на съдебни заседания.

Шуменски районен съд е работил в състав от 12 съдии, при щат 16 / 1 щат е незает, трима съдии са командировани съответно в Окръжен съд-Шумен, Административен съд-Шумен и Районен съд-Велики Преслав/.  За изминалата година в съда са постъпили 5313 дела, разгледани са 5985 дела /вкл. останали неприключени от предходен период/, а приключените дела са 5328. Средномесечния брой дела, разгледани от съдия през 2020г. е в размер на 33,62 дела. Всеки съдия е свършил средно по 29,93 дела на месец.

Районен съд Нови пазар е работил в състав от 4 съдии. За изминалата година в съда са постъпили 1812 дела, разгледани са 2019дела, а приключените дела са 1851. Средномесечния брой дела, разгледани от съдия през 2020г. е  42,96 дела. Всеки съдия е свършил средно по 39,38 дела на месец.

Районен съд Велики Преслав е работил в състав от 2 съдии / 1 по щат и 1 командирован/, при щат 3-ма магистрати. За изминалата година в съда са постъпили 1069 дела, разгледани са 1347 дела, а приключените дела са 1105. Средномесечния брой дела, разгледани от съдия през 2020г. е  48,11 дела. Всеки съдия е свършил средно по 39,46 дела на месец. Това е и най-натовареният съд в съдебния окръг, като действителна натовареност на работещите магистрати.

В заключителната част на доклада съдия Радославова отчете и добрата комуникация с медиите и изрази своята благодарност за проявявания интерес към дейността на съда, както и за обективното и навременно отразяване на съдебните новини.

Изрази и убедеността си, че добрите резултати се дължат, както на добрата организация в съда и  създадената нормална работна атмосфера, така и на желанието на съдии и съдебни служители за ефективна, качествена и срочна работа. Принос за тези успехи има целия екип на съда. Всеки от съдиите и съдебните служители заслужава признание за свършената работа, за гражданската си доблест и кураж, с които работи, особено в условията на дефицит на доверие и чувство на неудовлетвореност на обществото от съдебната система, както и в условия на усложнена епидемиологична обстановка, каза още Председателя на Окръжен съд-Шумен.

Основна цел на Окръжен съд – Шумен през следващия отчетен период ще бъде надграждане на постигнатите добри резултати по отношение на срочност, качество, прозрачност и предвидимост в правораздавателната дейност, с оглед утвърждаване върховенството на закона и повишаване на общественото доверие.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *