Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 940

Статистика на престъпленията

През 2019 г. в област Шумен са приключили делата за 755 извършени престъпления. Делата за 257 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 326 престъпления – с условно осъждане, за 9 престъпления – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, а за 159 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2018 г. броят на делата за извършени престъпления намалява с 12.5%, съобщават от Териториално статистическо бюро „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 583 извършени престъпления, което е с 14.4% по-малко спрямо 2018 г.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през периода 2015 – 2019 година в област Шумен:

През 2019 г. броят на обвиняемите лица е 689, с 13.1% по-малко спрямо 2018 година. От тях:

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2019 г. е 515, което е със 102 лица, или с 16.5% по-малко в сравнение с 2018 година. От тях 448 лица са осъдени за извършването на едно престъпление, 58 – за две престъпления, а 9 – за три и повече престъпления.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления

Общоопасни престъпления

През 2019 г. в област Шумен най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления – 314 (309 през 2018 г.), или 53.9% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдени са 276 лица (283 през 2018 г.), или 53.6% от всички осъдени лица в областта. Сред общоопасните престъпления най-разпространени са:

Престъпления против собствеността

През 2019 г. в област Шумен с осъждане са завършили 105 престъпления против собствеността, или 18.0% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителна присъда. Лицата, осъдени за тези престъпления, са 105, или 20.4% от общия брой на осъдените. В сравнение с 2018 г. наказаните престъпления против собствеността намаляват с 19.8%, а осъдените лица с 22.8%. Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са:

Престъпления против личността

В област Шумен престъпленията против личността, завършили с осъждане през 2019 г. са 49 (61 през 2018 г.), или 8.4% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените лица са 38 (39 през 2018 г.) или 7.4% от общия брой. Спрямо 2018 г. е регистрирано намаление на престъпленията против личността с 19.7% и осъдените за този вид престъпления – с 2.6%.

Сред престъпленията против личността с най-голям брой са:

Документни престъпления

През 2019 г. в съдилищата в област Шумен с осъждане са завършили делата за 32 извършени документни престъпления. За този вид престъпления са осъдени 28 лица. Спрямо 2018 г.  е

регистрирано увеличение на документните престъпления с 3.2% и осъдените за този вид престъпления – със 7.7%.

Престъпления против стопанството

В област Шумен престъпленията против стопанството, завършили с осъждане през 2019 г., са 26 (88 през 2018 г.), или 4.5% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените лица са 23 (85 през 2018 г.), или 4.5% от общия брой. Спрямо 2018 г. е регистрирано намаление на престъпленията против стопанството със 70.5% и осъдените за този вид престъпления – със 72.9%.

Сред престъпленията против стопанството с най-голям брой са престъпленията в отделни стопански отрасли, където с осъдителна присъда са завършили делата за 18 престъпления и броят на осъдените лица е 18.

Други видове престъпления

В област Шумен, сред другите видове престъпления, завършили с осъждане през 2019 година, са:

Наказани са и извършителите на престъпления против: правата на гражданите; финансовата, данъчната и осигурителната система.

Осъдени лица по пол и възраст

През 2019 г. в област Шумен броят на осъдените мъже е 490 (95.1%), а на осъдените жени – 25 (4.9%).

С най-висок брой и относителен дял са осъдените лица във възрастовата група 30 – 39 години (128 лица, 24.9% от общия брой на осъдените), 18 – 24 години (107 лица, 20.8% от общия брой на осъдените) и 40 – 49 години – 106 лица (20.6% от общия брой на осъдените). В структурата на осъдените лица най-малки са броят и делът на лицата на възраст над 60 години – 26 лица (5.0%) и непълнолетните от 14 до 17 години – 22 лица (4.3%).

Осъдени лица по наложени наказания

В област Шумен в структурата на осъдените по наложени наказания най-голям е броят и относителният дял на лишените от свобода. През 2019 г. те са 392 (76.1% от общия брой на осъдените лица). От лишените от свобода най-голям е броят и делът на осъдените на лишаване от свобода до шест месеца – 252 лица (64.3% от всички лишени от свобода) и от шест месеца до една година – 80 лица (20.4%). Наказанието „пробация“ е наложено на 83 лица (16.1% от осъдените лица), „глоба“ – на 35 лица (6.8%), а „обществено порицание“ – на 5 лица (1.0%), сочи статистиката в Шумен.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *