С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,925

Спад на икономически активните

Спрямо 2011 г. броят на икономически активните лица в област Шумен намалява с 11 562 хил. души, или с 15.0%.Това сочат данните на ТСБ “Североизток”, отдел “Статистически изследвания – Шумен” след преброяването на населението през миналата година. През наблюдавания период в област Шумен има 65 530 икономически активни лица на възраст 15 и повече навършени години, или 43.3% от населението на областта. От тях 55 545 са заети, а 9 985 са безработни.

Всички данни за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването – 31 август – 6 септември 2021 година.

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, които са заети или безработни през наблюдавания период.

Икономически активни лица на възраст 15 – 64 навършени години

През наблюдавания период в областта има 63 181 икономически активни лица на възраст между 15 и 64 навършени години. Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е коефициентът за икономическа активност, изчислен като отношение на броя на икономически активните лица към населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години. Общо за област Шумен коефициентът на икономическа активност e 67.2% (69.7% за мъжете и 64.6% за жените), сочат данните на статистиката.

С най-висок коефициент на икономическа активност е област София (столица) – 78.6%, следвана от Габрово – 73.5%, и Перник – 72.1%. Най-нисък е този показател в областите Кърджали – 54.1%, Силистра – 60.6%, и Сливен – 61.1%. По показателя коефициент на икономическа активност област Шумен се нарежда на тринадесето място сред всички области в страната.

Заети лица на възраст 15 – 64 навършени години

От общия брой икономически активни лица в област Шумен на възраст 15 – 64 години 53 395 са заети. Жените са 24 950, или 46.7%, а мъжете – 28 445, или 53.3%.

Коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години, е 56.8%. Коефициентът на заетост при мъжете е по-висок от този при жените, съответно 59.0% и 54.5%.

Коефициентът на заетост е по-нисък в селата (41.6%), отколкото в градовете (65.2%).

В регионален аспект най-висок е коефициентът на заетост в областите София (столица) – 75.0%, Габрово – 68.0%, и Варна – 65.3%, а най-нисък е в областите Видин – 50.9%, Силистра – 49.6%, и Кърджали – 46.8%. Общо в 21 области този показател е по-нисък от средния за страната. Област Шумен заема седемнадесето място сред 28-те области в страната.

Сред десетте общини в областта най-висок коефициент на заетост има община Шумен (66.8%), следвана от Велики Преслав (55.9%) и Нови пазар (53.5%), а с най-нисък е община Върбица (33.3%).

Коефициент на заетост на лицата на възраст 15 – 64 навършени години по общини към 7 септември 2021 година: 

 

 

През наблюдавания период най-много лица са заети в икономическите дейности „преработваща промишленост“ – 13 314 души, или 24.9%, „търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 7 952, или 14.9%, и „държавно управление“ – 4 933, или 9.2% от заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години.

Налице са различия по пол между заетите в отделните икономически дейности. Мъжете преобладават в икономически дейности като „строителство“, „добивна промишленост“ и „производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, а жените преобладават в икономическите дейности „образование“, „хуманно здравеопазване и социална работа“, и „финансови и застрахователни дейности“.

Разпределението по професии показва, че най-много заети има в клас „персонал, зает с услуги за населението и търговия“, следва клас „професии, неизискващи специална квалификация“ и „машинни оператори и монтажници“, сочат данните на статистиката.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *