С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 835

Сесия за ВиК

По предложение на групата на БСП на извънредна сесия ще бистрят проблемите на водното дружество.

Водното дружество ВиК Шумен продължава да потъва. Това сочи одитният доклад  по финансовия отчет на дружеството, изготвен от независим одитор. Заради възникналите остри проблеми и липсата на санитарно-охранителна зона, на сесия на Общинския съвет в Шумен днес, по предложение на групата на БСП, съветниците гласуваха за свикване на извънредна сесия, по водния проблем. Предложението бе прието с 32 гласа „за“, 0 – „против“ и 1 „въздържал се“.

Според  одитния доклад, в резултат на отписване в предходния отчетен период на активите, които са публична държавна и публична общинска собственост, както и в резултат на реализираните загуби от дейността на дружеството, неговият собствен капитал (неговите активи), е с отрицателна стойност, в размер на 4, 173 хил. лв. Текущите пасиви на дружеството превишават текущите му активи с 2,378 хил. лв. Тези обстоятелства пораждат несигурност относно възможността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Независимо от тези констатации ръководството смята, че ще продължи да осъществява нормална търговска дейност като воден оператор, пише в доклада.

Одиторът  обръща внимание на дейността на дружеството след подписване на договора с Асоциацията по ВиК. В края на 2016 г. , в съответствие с изискванията на Закона за водите, дружеството е отписало от отчета за финансовото състояние на активите публична държавна и публична общинска собственост. След отписването на активите и след влизането в сила на договора с Асоциацията, цената, която дружеството плаща за правото да ползва публичните активи, се определя на база неговия ангажимент за задължително минимално ниво на инвестициите за срока на договора.  През 2017, както и през 2016 г. дружеството не е направило предвидения в договора размер на инвестиции и съответно е платило  по-ниска цена за правото на ползване.

Само тези обстоятелства са достатъчни, за да се види, че дружеството през последните години върви стремглаво надолу. Раководството на дружеството очевидно смята, че само чрез повишаване цената на питйната вода, а при нас очевидно поливната, може да стабилизира финансовото състояние на дружеството.

Във връзка с предстоящото общо събрание на ВиК- дружеството днес на сесия на Общинския съвет в Шумен, свикана от председателя Борислав Беджев, бяха разгледани Финансовия отчет и одитния доклад. Събранието ще се проведе на 14.06.2018 г.  В поканата е посочен следния дневен ред:  1. Приемане на одитиран годишен финансов отчет – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и докладите за отчета на дейността и управлението на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за 2017 г.  2 – Избор на одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК – Шумен“ ООД за 2018 г.  3 – Приемане отчета на одитния комитет за 2017 г. на „ВиК – Шумен“ ООД.

По първа точка от дневния ред представителят на Община Шумен ще гласува против. По 2 и 3 точка – общинският представител ще гласува със „За“.

Въпреки тежките проблеми на дружеството, в заседателната зала нямаше представител на ръководството. Съветникът Добромир Драев постави въпроса какво се случва с бизнес-плана, защо е висока цена на водата, къде изчезнаха амортизациите, защо дружеството е на загуба, но отговор нямаше кой да даде. Аз очаквам някой да ми отговори на тези въпроси, какво ще направи ДКЕВР, ще намали ли цената на водата, след като язовирът няма санитарно-охранителна зона, попита Драев и отказа да гласува по тази точка.

Според  Иван Йонков въпросът със санитарно-охранителната зона  е много сериозен. „От вчера ние нямаме източник на питейна вода, не можем да построим и пречиствателна станция. Предложението на групата на БСП е да бъде свикана извънредна сесия през втората половина на юни или началото на юли – да поканим представител на министерството и да ни дадат пълни отговори на всички въпроси. Това е битка за пари между всички общини. Парите няма да стигнат, ще ни атакуват проектите. Да обърнем внимание на темата вода – но в професионален дебат с представител на институцията, която управлява водните проекти“, заяви Йонков.

Каква вода ще пречистваме, след като нямаме питеен водоизточник от 30 май, попита и Веселин Пенчев.

Кметът Любомир Христов подкрепи предложението на Иван Йонков и призова и групата на ГЕРБ също да го подкрепи. „Приемам, но нека сесията да бъде експертна, а не политическа“, каза Христов.

Във връзка с провеждането на извънредна сесия и определянето на нейния дневн ред Борислав Беджев свиква Консултативен съвет на 11.06.2018 г. м 14 ч. в зала 203.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *