С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,799

Расте жилищният фонд

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област Шумен се състои от 53.4 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 18.4 хил. жилищни сгради, а в селата – 35.0 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.6% от общия жилищен фонд в страната, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават сградите с „Друга“ конструкция – 18.9 хил. или 35.4%, следвани от тухлените сгради с гредоред – 17.1 хил. или 32.1% от всички жилищни сгради и от тухлените сгради с бетонна плоча – 16.0 хил. или 30.0%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 1.6%, а панелните – 0.9%. В градовете 47.7% са тухлени сгради с бетонна плоча, а 28.6% са тухлени сгради с гредоред.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради, построени в периода 1946 – 1960 г. – 25.1%, а най-нисък – на тези, построени от началото на 2011 г. – 0.6%.

Към 31.12.2021 г. в област Шумен преобладават едноетажните жилищни сгради – 36.6 хил. или 68.5% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 14.3 хил. (26.8%), триетажните са 1.4 хил. (2.6%), а жилищните сгради на четири и повече етажа са 1 098.

Към 31.12.2021 г. жилищата в област Шумен са 89.5 хил., със 192 жилища повече в сравнение с 2020 година. Преобладават жилищата с две и три стаи, с относителен дял от 61.3% от общия брой на жилищата. Относителният дял на жилищата с четири стаи е 20.7%, на едностайните жилища – 8.8%, на петстайните – 5.4%, а жилищата с шест и повече стаи са 3.8% от всички жилища в областта.

Жилищата в градовете на област Шумен са 53.5 хил. (59.8%), а в селата – 36.0 хил. (40.2%).

По местоживеене (град-село) в големината на жилищата, изразена чрез броя на стаите, се наблюдават различия, които са най-значими по отношение на двустайните жилища. В градовете на областта техният относителен дял е 33.4%, а в селата – 23.5%. В селата относителният дял на многостайните жилища е по-голям: тристайни – 35.1% (29.6% в градовете), четиристайни – 23.0% (19.1% в градовете), петстайни – 8.7% (3.2% в градовете), с шест и повече стаи – 5.9% (2.4% в градовете).

Жилища по брой на стаите в област Шумен към 31.12.2021 година

Към 31.12.2021 г. полезната площ на жилищата в област Шумен е 6 412 хил. кв. м, жилищната площ е 5 385 хил. кв. м, а спомагателната площ – 1 026 хил. кв. м. Средната полезна площ на едно жилище е 71.7 кв. м, като в градовете тя е 74.2 кв. м, а в селата – 68.0 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Шумен е 31.8 кв. м, при средна за страната – 36.6 кв. метра.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в област Шумен е 528 при 585 средно за страната. В градовете на областта осигуреността с жилища е 526, а в селата – 531.

Населеността на жилищата се определя от средния брой лица, живеещи в едно жилище. За 2021 г. в едно жилище в област Шумен живеят средно 1.9 лица, както в градовете, така и в селата.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 87.2 хил. или 97.4% от общия жилищен фонд на област Шумен.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 89.5 хил. жилища в област Шумен 72.3% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 22.2%, електрифицирани само с водопровод – 2.5%, а само електрифицирани – 2.9%, сочат данните на статистиката.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *