Одобрявате ли действията на служебното правителство?

or

гласували: 83

Провиненията на подрастващите

През 2020 г. в област Шумен на отчет[1] в Детската педагогическа стая /ДПС/ са водени 180 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2019 г. броят им се увеличава със 7 лица, или с 4.0%, съобщават от ТСБ „Североизток”, отдел „Статистически изследвания – Шумен”.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС от областта лица са непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 61.1%; малолетни (8 – 13 години) – 38.9%; момчета – 134 (74.4%); момичета – 46 (25.6%); учащи – 171 лица (95.0%).

В област Шумен малолетните и непълнолетните лица заведени на отчет в ДПС през 2020 г. са 70, или 38.9% от всички водени на отчет лица. Момчетата са 59, а момичетата – 11. Снети от отчет в ДПС са 39 малолетни и непълнолетни лица, или 21.7% от водените на отчет през годината, скочи статистиката.

Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет в ДПС през периода 2016 – 2020 година

Противообществени прояви. В област Шумен преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви през 2020 г. малолетни и непълнолетни лица са 79. От тях малолетните са 19 (24.1%), а непълнолетните – 60 (75.9%). От общия брой на лицата, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви, момчетата са 52, или 65.8%, а момичетата – 27 (34.2%).

В структурата на противообществените прояви в област Шумен, най-голям е делът на преминалите през ДПС за бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип – 35.4%; повреждане на обществена и/или частна собственост – 22.8%; прояви на насилие и агресия – 13.9%; непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място – 13.9%.

Извършени престъпления. През 2020 г. в област Шумен броят на малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления е 134, със 7 лица, или с 5.0% по-малко в сравнение с 2019 година. От тях 47 лица (35.1%) са на възраст от 8 до 13 години.

Кражбите са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 27 лица, или 20.1% от всички, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на домови кражби – 44.4% (12 лица), следвани от кражби от магазини или други търговски обекти – 18.5% (5 лица).

В областта 22 лица на възраст от 8 до 17 години, или 16.4% от всички преминали през ДПС са за унищожаване и повреждане на имущество и 10 лица (7.5%) – за грабеж.

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления.  През 2020 г. в област Шумен пострадали от престъпления са 33 деца, от които 18 (54.5%) са момчета, а 15 (45.5%) – момичета. Малолетни са 6 лица (18.2%), а непълнолетни – 27 (81.8%).

През 2020 г. най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби – 7 лица (21.2%) и нанесени телесни повреди – 6 лица (18.2%).

През 2020 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Шумен са образували 120 възпитателни дела, от които 115 (95.8%) – по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 82, като от тях в срок до един месец са решени 24 дела, или 29.3%. Прекратени са 16 дела. В края на 2020 г. са останали несвършени 24 дела.

През 2020 г. местните комисии са наложили 119 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 101 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 102 общественоопасни деяния.[2]

Най-често налаганите възпитателни мерки са: предупреждение – 72 мерки (60.5%); поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател – 16 мерки (13.4%); задължаване да участва в консултации, обучения и програми – 11 възпитателни мерки (9.2%); поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват за полагане на засилени грижи – 7 мерки (5.9%); забрана на срещи и контакти с определени лица – 4 мерки (3.4%); предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца – 4 малолетни и непълнолетни (3.4%).

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните: малолетни са 31 лица (30.7%), а непълнолетни – 70 (69.3%); момчетата са 88 (87.1%), а момичетата – 13 (12.9%), сочат данните от изследването на статистиката.

_____________

[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Общественоопасните деяния включват извършените от лицата противообществени прояви, престъпления и административни нарушения.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *