С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,533

Престъпност `2016

.

През 2016 г. в област Шумен са приключили делата за 921 извършени престъпления. Делата за 345 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 441 престъпления – с условно осъждане, за 20 – с оправдаване, за 2 – с прекратяване и за 113 престъпления – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2015 г. броят на делата се увеличава с 23.0%.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 786 извършени престъпления, което е с 27.6% повече спрямо 2015 г. (фиг. 1).

През 2016 г. броят на обвиняемите лица е 872 – с 22.6% повече спрямо 2015 г. От тях ефективна осъдителна присъда са получили 328 лица (37.6% от общия брой на обвиняемите); условно осъдени са 409 лица, или 46.9% от общия брой на обвиняемите; освободени от наказателна отговорност са 115 лица (13.2%); оправдани са 19 лица (2.2%); на 1 лице (0.1%) делото е прекратено. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 г. е 737, което е със 157 лица, или с 27.1% повече в сравнение с 2015 г. От тях 677 лица са осъдени за извършване на едно престъпление, 50 – за две престъпления, а 10 – за три и повече престъпления.

Общоопасни престъпления
През 2016 г. в област Шумен най-голям е броят на общоопасните престъпления – 341 (277 през 2015 г.), или 43.4% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдени са 319 лица (264 през 2015 г.), или 43.3% от всички осъдени лица в областта. Сред общоопасните престъпления най-разпространени са:
– престъпленията по транспорта и съобщенията – 292 на брой, с 283 осъдени лица;
– престъпленията свързани с наркотици – 23 на брой, със 17 осъдени лица;
– престъпленията, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства – 21 на брой, със 17 осъдени лица.

Престъпления против собствеността
През 2016 г. в област Шумен с осъждане са завършили 157 престъпления против собствеността, или 20.0% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителна присъда. Лицата, осъдени за тези престъпления, са 158, или 21.4% от общия брой на осъдените. В сравнение с 2015 г. наказаните престъпления против собствеността нарастват с 8.3%, а осъдените лица с 8.2%. Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са:
– кражбите на имущество – 95 престъпления, със 100 осъдени лица;
– измама – 16 престъпления, със 17 осъдени лица;
– грабеж – 12 престъпления, с 11 осъдени лица;
– унищожаване и повреждане на имущество – 9 престъпления, с 6 осъдени лица;
– присвояване – 7 престъпления, със 7 осъдени лица.

Престъпления против стопанството
В област Шумен престъпленията против стопанството, завършили с осъждане през 2016 г. са 135 (41 през 2015 г.), или 17.2% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените лица са 132 (43 през 2015 г.) или 17.9% от общия брой. Спрямо 2015 г. е регистрирано увеличение на престъпленията против стопанството повече от 3 пъти и осъдените за този вид престъпления – близо 3 пъти. Сред престъпленията против стопанството с най-голям брой са престъпленията в отделни стопански отрасли, където с осъдителна присъда са завършили делата за 120 престъпления, а броят на осъдените лица е 119.

Документни престъпления
През 2016 г. в съдилищата в област Шумен са разгледани делата за завършили с осъждане делата за извършени 51 документни престъпления. За този вид престъпления са осъдени 46 лица. Спрямо 2015 г. е регистрирано увеличение на документалните престъпления с 88.9% и осъдените за този вид престъпления – с 91.7%.

Други видове престъпления
В област Шумен сред другите видове престъпления, завършили с осъждане през изминалата година са: престъпления против личността – 47 с 40 осъдени лица; престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, и лица, изпълняващи публични функции – 17 с 9 осъдени лица; престъпления против брака, семейството и младежта – 16 с 16 осъдени лица. Съдилищата в област Шумен са наложили наказания и за 11 престъпления против реда и общественото спокойствие, като са осъдени 10 лица. Наказани са и престъпления против правата на гражданите, против финансовата, данъчната и осигурителната система.

Осъдени лица по пол и възраст
През 2016 г. в област Шумен броят на осъдените мъже е 673 или 91.3% от осъдените лица. Осъдените жени са 64 (8.7%).
С най-висок брой и относителен дял са осъдените във възрастовата група 30-39 години, (182 лица, 24.7% от общия брой на осъдените) и 40-49 години – 173 лица (23.5% от общия брой на осъдените). Следват тези във възрастовата група 18 до 24 години – 123 лица (16.7%). В структурата на осъдените лица най-малки са броят и делът на непълнолетните от 14 до 17 години – 11 лица (1.5%) и лицата на възраст над 60 години – 53 лица (7.2%).

Осъдени лица по наложени наказания
В област Шумен в структурата на осъдените по наложени наказания най-голям е броят и относителният дял на лишените от свобода. През 2016 г. те са 540 (73.3% от общия брой на осъдените). От тях най-голям е броят на осъдените на лишаване от свобода до 6 месеца – 325 лица, и от шест месеца до една година – 142 лица. Наказанието “пробация” е наложено на 169 човека, а “глоба” – на 27 души.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *