Справя ли се правителството с проблемите пред България?

or

гласували: 506

Проблеми в образованието

В поредица от работни срещи с директорите на училищата в област Шумен бяха обсъдени проблемите в сферата на образованието, съобщават от пресцентъра на Областната администрация. Ръководителите на учебните заведения запознаха екипа на областния управител с основни проблеми, които имат в ежедневната си дейност. Коментирани бяха въпроси, касаещи процеса на обучение, нормативните изисквания, състоянието на материалната база, работата с родителите, текущи въпроси и предложения за подобряване на образователната система.

По отношение на несъвършенствата на нормативната база общо беше мнението, че през последните години се увеличава административната тежест и са станали много повече изискванията, касаещи воденето на документацията.

Според директорите на училища няма работещ механизъм за задържане на учениците в училище. Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст не е достатъчно ефективен, спирането на социалните помощи на родителите не постига целта си и децата не се връщат в училище. Много често децата заминават с родителите си за чужбина за няколко месеца, после се връщат и трябва отново да бъдат записани в училище, което понижава образователните резултати.

Професионалното образование е друг важен проблем, който изисква внимание. Становището на ръководителите на учебните заведения е, че трябва институциите, местната власт и бизнеса да работят заедно, за да са ясни потребностите от кадри и съответно план-приема на ученици да бъде съобразен с това.

Състоянието и поддържането на материалната база е въпрос, с решаването на който училищните ръководства не могат да се справят сами. Трудности има по отношение липсата на физкултурни салони в някои от училищата, други се нуждаят от основен ремонт, а средства от училищните бюджети не могат да бъдат отделени. Спортните площадки на открито също се нуждаят от рехабилитация, особено това е проблем в училищата в малките населени места, има необходимост от саниране на училищни сгради, ремонти на покриви и фасади. Особено за училищата с по-малко ученици сериозен въпрос са недостатъчните средства за издръжка– за отопление, транспорт и този процес се засилва с трайната тенденция на намаляващия брой на учениците.

В хода на работните срещи стана ясно, че училищата работят активно по проекти и националните програми в сферата на образованието. Това позволява да бъдат реализирани редица инициативи с цел повишаване на уменията на учениците и качеството на образование.

Като много полезни определи тези срещи областният управител. Той подчерта, че проблемите са различни и зависят от спецификата на региона и на всяко училище. „Считам, че трябва да дадем възможност на хората, които работят в сферата на образованието, да направят своите коментари, да дефинират проблемите и пречките, които нормативната база създава, да ни дадат предложения какво трябва да се промени, за да можем да постигнем целите, които сме си поставили, а именно повишаване на качеството на обучение в нашата област“, е становището на областния управител. Предстои поставените проблеми да бъдат обсъдени с ръководството на Регионалния инспекторат по образование, а на по-късен етап доклад ще бъде изпратен до Министерството на образованието и науката.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *