С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,889

Населението намалява

След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението, което е характерно и за област Шумен. През 2019 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта е намаляло с 1278 души.

Коефициентът на естествен прираст се измерва чрез разликата между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението. За област Шумен стойността на посочения показател през 2019 г. е минус 7.4‰, като в градовете е минус 5.9‰, а в селата минус 9.8‰, сочат данните на Териториално статистическо бюро „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“

Естествен прираст на населението в област Шумен по години (На 1 000 души):

През 2019 г. в десетте общини от областта показателят има отрицателни стойности. Най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателен естествен прираст има в община Хитрино (минус 16.5‰), следвана от общините Смядово и Велики Преслав, съответно – минус 12.0‰ и минус 11.6‰, а най-малко в общините Никола Козлево (минус 0.9‰), Венец (минус 4.0‰) и Върбица (минус 4.4‰).

Коефициентът на естествен прираст в община Шумен през 2019 г. се запазва същия като 2018 г. и е минус 6.9‰.

През 2019 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст, като общо за страната стойността на показателя е минус 6.7‰. Област Шумен е на девето място сред 28-те области. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) – минус 2.0‰ и Сливен – минус 2.9‰. С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 16.4‰, следвана от областите Монтана – минус 14.5‰ и Кюстендил – минус 13.2‰. В десет области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2019 година, сочат данните на статистиката.

Коефициентът на естествения прираст общо за ЕС-28 през 2018 г. е минус 0.6‰.

Тринадесет страни имат положителен естествен прираст, като най-висок е този показател в Ирландия (6.2‰), Кипър (4.1‰) и Люксембург (3.2‰). Освен нашата страна с високи стойности на отрицателен естествен прираст на населението са Латвия – минус 4.9‰, и Литва – минус 4.1‰.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст, който се формира като разлика между броя на заселилите се и броя на изселилите се. През 2019 г. нетното салдо от външната миграция за страната е отрицателно – минус 2 012 души, а намалението на населението в резултат на външната миграция през 2019 г., измерено чрез коефициента на нетна миграция, е минус 0.3‰ .

Нетното салдо от външната миграция в област Шумен през 2019 г. е положително (8.1‰), докато механичният прираст от вътрешната миграция е отрицателен – минус 1.3‰.

През 2019 г. седем области имат положителен механичен прираст: Кърджали (37.9‰), Шумен (6.9‰), Пловдив (3.0‰), Търговище (2.7‰), София (столица) (2.4‰), Бургас (2.1‰) и Варна (0.7‰). С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите Сливен (-9.9‰), Смолян (-8.3‰) и Видин (-7.8‰).

В резултат на влиянието на естествения и механичния прираст през 2019 г. населението в област Шумен намалява с 93 души или с 0.05%.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *