С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,082

Конкурс за ДКЦ

Община Шумен обяви конкурс за възлагане на управлението на „Диагностично консултативен център І – Шумен” ЕООД. Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.3 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.  Задължително е да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, да имат придобита специалност; да не са осъждани.

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец. Прилагат:
Декларация от лицето за съответствие с изискванията на р-л VІІІ от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел; Копия от документи за придобитата образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; Професионална автобиография и копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; Карта за медицински преглед.
Кандидатите трябва да представят и разработена от тях Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Темите -предмет на събеседването ще бъдат: Мястото на „Диагностично-консултативен център I- Шумен“ЕООД в здравеопазването на Община Шумен, в условията на бързопроменяща се нормативна база и финансова среда. Привличане на допълнителни приходи от дейности извън договорените по НРД.

Документите се подават в стая № 204 на Община Шумен в срок до 16,00 ч. на 26.09.2018 г.

Конкурсът да се проведе на 03.10.2018 г. от 9.00 часа в стая № 232 на Община Шумен.

Пълния текст на обявата е публикуван на интернет страницата на Община Шумен, рубрика “Конкурси”.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *