С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,705

Има резерви

Има още резерви за увеличаване на събираемостта на дължимите данъци и такси в Община Шумен. Това става ясно от докладната на кмета Любомир Христов за изпълнението на бюджета на Община Шумен към 30 юни 2020 г., която днес бе приета на сесия на Общинския съвет.

Към 30 юни 2020 г. изпълнението на собствените приходи на Община Шумен  е 47,69 %. При годишен бюджет 28 054 351 лв., отчетеният им размер възлиза на 13 378 363 лв.

Общото изпълнение на данъчните приходи към 30.06.2020 г. е 5 751 242 лв. лв. при разчет 10 765 000 лв. Спрямо заложения бюджет изпълнението е 53,43 %.

Данък върху недвижимите имоти – при план  3 700 000 лв. към 30.06.2020 година събраните суми са в размер на 2 124 168 лв., което е 57,41 % от годишния план.

Данък върху превозните средства – при разчет 4 100 000 лв., изпълнението за второто тримесечие на 2020 г. е в размер на 2 455 189 лв. или 59,88 % спрямо плана за 2020 г.

Данък за придобиване на имущества при дарение и по възмезден начин – план 2 550 000 лв., изпълнение 1 076 710 лв., което е 42,22 % изпълнение на плана.

Патентният данък и данъкът върху таксиметровият превоз  е изпълнен само на 22,58 %, а изпълнението на туристическия данък е 26,83 %.

Изпълнението на собствените приходи на Община Шумен към 30.06.2020 година е 47,69 %. При годишен бюджет 28 054 351 лв., отчетеният им размер възлиза на 13 378 363 лв.

Най-голям относителен дял от неданъчни приходи, постъпили по бюджета на Община Шумен за 2020 г. са общинските такси – при уточнен план 8 544 500 лв., изпълнението е 5 059 398 лв.  или  59,21 %, спрямо плана за 2020 г.

Към полугодието такса битови отпадъци е изпълнена на 65,44 %, такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.  – изпълнение 30,09 %, такса за ползване на детски градини  изпълнението е  на 26,49 % спрямо плана, такса за ползване на детски ясли и други по здравеопазването –  31,91 % . Такса за притежаване на куче при разчет за годината 9 000 лв., изпълнението е в размер на 5 867лв. или 65,19 %. Глоби, санкции и наказателни лихви – през първото шестмесечие на 2020 година постъпленията  са в размер едва на 157 264 лв. или 14,70 %, при уточнен план от 1 070 000 лв.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *