С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,716

Изграждат социални жилища

Община Шумен ще кандидатства с проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 „Изграждане на социални жилища в град Шумен“. В него е заложено изграждане на многофамилна жилищна сграда, която се състои от две секции. Във всяка секция на 5 жилищни етажа и полувкопан сутерен се разполагат по 25 апартамента.  По проекта е предвиден паркинг за 40 автомобила и детска площадка. Общата стойност на проекта е 2 976 500,00 лв. изцяло от национално финансиране. Според документацията проектът трябва да има устойчивост не по-малко от 5 години след крайното плащане към бенефициента.

Докладната бе разгледана днес на заседание на Комисията по здравеопазване и социална политика с председател д-р Стоян Тодоров. Зам.-кметът д-р Светлана Маркова разясни на комисията, че кандидатстването е обвързано с изготвянето на нова Наредба за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища.

В община Шумен се забелязва голямо търсене на общински жилища, които се оказват недостатъчни като брой за да задоволят нуждите, желанията и предпочитанията на лицата, картотекирани съгласно изискванията, каза д-р Маркова и уточни, че тази година има подадени 20 нови молби от социално слаби граждани на Шумен.

Социалните жилища ще бъдат разграничени от общинския жилищен фонд, настаняването в който се извършва по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища. В наредбата за социални жилища ще се регламентират критериите за подбор на представителите на целевата група, редът и условията за ползване на социалната услуга, включващи „социален пакет“, който ще им бъде предоставен, съгласно конкретните им нужди. Разпоредбите на Проекта на наредбата предвиждат и мерки за социално приобщаване на потребителите на социалната услуга, чрез подкрепящи мерки, включващи социално значими клаузи. За настанените потребители като задължителни изисквания са въведени: Посещение на образователна институция на деца в училищна възраст; Включване на безработните в образователно-квалификационните програми, като и в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината; Включване в програми за социална интеграция, мотивация и обучения;  Лицата да имат избран личен лекар, да се задължават родителите да водят децата си на задължителните имунизации и проверка на

Потребителите ще бъдат обхванати в три целеви групи: Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия;  Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания;  Хора в риск от бедност и социално изключване – лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време.

Социалнослабите наематели ще бъдат настанявани в тези жилища за срок от 3 години. След този период те ще могат да кандидатстват за жилища по реда на Наредбата за общински жилища.

Комисията обсъди още Правилника за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. Комисията прие по принцип документа, но сметна, че по юридическата страна на документа, трябва да се произнесе Правната комисия.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *