Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 813

Заплатите на шуменци

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за април 2019 г. е 999 лв., за май – 1008 лв., а за юни – 985 лева. Тя остава по-ниска от тази за страната, която за месец юни 2019 г. е 1253 лева, сочат данните на ТСБ Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

По размер на средната работна заплата за месец юни област Шумен заема дванадесето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1 730 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 800 лева.

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен се увеличава спрямо първото тримесечие с 4.4% до 997 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“, а намаление се наблюдава в „Добивна промишленост“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 9.8%, спрямо същото тримесечие на 2018 година. Спрямо същия период на 2018 г., средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 10.9%, а в частния сектор – с 9.3%, сочи статистиката.

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2019 г. нарастват с 253, или с 0.6% спрямо края на март 2019 г., като достигат 44 952. Увеличение на наетите лица е регистрирано в десет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Култура, спорт и развлечения“ и „Строителство“ – с по 8.6%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.0%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 3.9% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 3.1%. Намаление се наблюдава в девет отрасъла, като то е най-голямо в „Други дейности“ – с 6.5%, „Образование“ – с 2.4% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 2.1%.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 29.3% и 15.5%.

Съпоставката с второто тримесечие на 2018 г. сочи, че към 30.06.2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 348, или с 0.8% повече.

В края на второто тримесечие на 2019 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1 926, в образованието – 4 071, а в хуманното здравеопазване и социална работа – 3 820.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 778.2 хил., а най-малък в област Видин – 16.6 хиляди.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *