С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 69

Гражданите за съда

Висока оценка за цялостната дейност на административния съд в Шумен, за качеството на обслужването, ефективността в организацията и работните процеси и за прозрачността в работата на съдиите и съдебната администрация отчетитат от съдилището в след анкетно проучване.

Анкетното проучване е проведено от месец октомври 2017 г. до декември 2017 г. Анкетната карта съдържа пет категории въпроси, които се отнасят за полезността на предоставените образци на документи и информация; честотата на ползваните услуги; отношение и компетентност на служителите; актуалност на предоставената информация на интернет страницата на съда; ефективността на работа и работни процеси; обща оценка на административното обслужване; посочване на конкретен аспект от обслужването, който трябва да се подобри; степен на обществено доверие.

Резултатите сочат, че запознати с функциите на съда са 86% от анкетираните, а 89% от отговорилите са заявили, че без затруднение се ориентират и откриват търсената информация. 86% от участвалите в запитването са заявили, че информацията за дейността на администрацията на Административен съд – Шумен се намира лесно, предоставената писмена информация под формата на табели, брошури, писма и образци на формуляри 98% от потребителите намират за ясна, а 95% – за точна и пълна.

100% от отговорилите считат за ясни и лесно разбираеми устните обяснения на служителите на съда. За точни и пълни ги намират 97%. Единодушно попълнилите анкетата считат, че служителите на съда се държат вежливо и уважително с гражданите. Високо оценено е и административното обслужване на гражданите, като 48% считат, че има ясни правила, които се спазват от всички, а 40% са на мнение, че отношението към всички е еднакво. На въпроса кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение, 2/3 от отговорилите сочат достъпа до информацията, 20 % от анкетираните считат, че акцент трябва да се постави върху знанията и уменията на служителите. От това следва извод, че в Административен съд – град Шумен следва да бъдат предприети мерки по достъпа до информация на потребителите на услуги чрез подобряване на интернет страницата на съда, включително и за предоставяне на съдебни книжа по електронен път. Ще бъдат изработени разяснителни брошури, подпомагащи гражданите за справки по дела и издаване на съдебни документи.

78% са отговорили, че делата в Административен съд – Шумен се разглеждат в разумен срок и едва 11% са на мнение, че разглеждането на дело отнема прекалено много време. Също толкова са посочили, че не могат да вземат конкретно становище. Изключително високият процент на отговора „делата се разглеждат в разумен срок“ дава увереност, че Административен съд – Шумен покрива виждането на потребителите за приключване на делата в разумен срок. 81% са дали положителен отговор на въпроса прозрачна ли е работата на съда в действията си и реагира ли своевременно на жалбите и сигналите на гражданите.

30 човека /81%/ са отговорили, че са ползвали интернет страницата на съда, а 28 човека от тях намират данните там за актуални. 42% от участвалите са посочили, че информация за дейността на Административен съд Шумен са получили лично като адвокат/страна/участник в процеса, а една трета от анкетираните посочват, че получават информация за дейността на съда от интернет страницата. От това следва, че се налага тенденцията информацията за работа на съда да се получава по електронен път, което е показател, че същата следва да бъде обстойно и добре поднесена на сайта на съда.

В най-висока степен влияние за повишаване доверието в правораздавателната система според 37% от дадените отговори оказва прозрачността в работата. Сред останалите отговори са посочени отчетността /22%/ и достъпността на информацията /17%/.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *