Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 586

Благоустройство в Загориче

Първа копка бе направена в село Загориче за изграждането на мултифункционална спортна площадка, която съчетава няколко вида спорт – мини футбол, баскетбол, волейбол и хандбал.

Обекта се изгражда по проект „Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче” и се финансира по „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Изграждането на спортна площадка предоставя възможност на жителите на селото да имат на разположение повече места за отдих и развлечения за децата, като това от друга страна оказва и положително влияние върху качеството на живот в общината. Групите към които е насочен проекта са хора от разнородни възрастови, социални, етнически групи. Ценността на спорта се осъзнава от все повече хора, които са готови да ангажират част от свободното си време за спортни занимания при наличие на условия за това.

Очаква се обекта да бъде приключен до края на юни.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *