Искате ли да има предсрочни парламентарни избори?

or

гласували: 47

Без просрочени задължения

Към края на деветмесечието Община Шумен няма просрочени и неразплатени задължения, сочи финансовият анализ на администрацията, който ще бъде обсъждан на сесия на общинския съвет на 29.10.2020 г.

Изпълнението на собствените приходи на Община Шумен към този период е 68,08 %. При годишен бюджет 28 089 280 лв., отчетеният им размер за трето тримесечие възлиза на 19 121 937 лв. , сочи анализът. Общото изпълнение на данъчните приходи към 30.09.2020г. е 7 896 936 лв. при разчет 10 765 000 лв. Спрямо заложения бюджет изпълнението е 73,36 %.

Данък върху недвижимите имоти – при план  3 700 000 лв. към 30.09.2020г. събраните суми от данък недвижим имот са в размер на 2 562 109 лв., което е 69,25 % от годишния план.

Данък върху превозните средства – при разчет 4 100 000 лв., изпълнението за трето тримесечие на 2020г. е в размер на 3 489 843 лв., което е 85,12 % спрямо планираното за периода.

Данък за придобиване на имущества при дарение и по възмезден начин – план 2 550 000 лв., изпълнение на плана 67,78 %  или 1 728 367 лв.

Туристически данък –  планът за този данък е приет 35 000 лв., като към 30.09.2020г. са постъпили 16 201 лв., което е 46,29 % спрямо планираното за периода.

Най-сериозно е неизпълнението – само 26,43%, на окончателния годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – планирано 380 000 лв., изпълнението е 100 416 лв.

Към 30.09.2020г. неданъчните приходи възлизат на  11 225 001 лв., при план 17 324 280 лв., което е 64,79 % изпълнение на плана.

Неданъчните приходи включват приходи и доходи за собственост, при разчет 5 748 269 лв., изпълнението е 3 733 444  лв. или  64,95 %.

От плануваните такси, най-голям е делът на Такса битови отпадъци – при разчет по бюджета за годината от 6 500 000 лв. изпълнението е  78,93 %  или 5 130 405 лв.

Общо разходите по бюджета към 30.09.2020г. по план са 91 991 083 лв., изпълнението е 59 407 275 лв. или 64,58 %, сочи анализът на общината. Капиталови разходи, обаче, са изпълнение едва на 29,52%. Вместо предвидените 8 503 925 са реализирани едва 2 510 433. Близо 6 млн. лв. не са вложени в капиталовите разходи.

Към 30.09.2020г. общият дълг на Община Шумен е 5 460 106 лв., който се изплаща по утвърден график.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *