Доволни ли сте от живота си?
Да

or

Не
гласували: 372

Един кандидат за осветлението

Председателят на тръжната комисия Валентина Йорданова отвори единствената оферта.

Документите на “Модерна светлина – Шумен” бяха отворени в присъствието на представител на консорциума.

Консорциум „Модерна светлина – Шумен“ бе единственият кандидат, който се яви на днешния търг за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка “Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в гр. Шумен и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР”. В консорциума влизат „Електроконсултстрой“ ЕООД, „Е-плант“ ООД и „ СБ  Електродизайн“ ЕООД.

Комисия с председател инж. Валентина Йорданова, директор на дирекция „Устройство на територията“, отвори документите в присъствието на представител на обединението. Задачата на комисията е да разгледа и оцени кандидатурата на консорциума и да се произнесе в рамките на законовите 120 дни.

 

В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните основни дейности: Изготвяне на инвестиционен проект, фаза „Работен” за обект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в гр. Шумен“ с обем и съдържание в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и съгласно Техническата спецификация на Възложителя; Изпълнение на строителството на обекта съгласно одобрен Работен проект; Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обекта съгласно ЗУТ.

Прогнозната обща стойност на поръчката,без да се включва ДДС, е 2 033 333.33 лв.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *