Ходихте ли на море/планина?
Да

or

Не
гласували: 151

Приемът – на сесия

Централизираната Система за електронен прием в предучилищните групи на детските градини и училищата на територията на гр. Шумен, която трябва да бъде въведена от учебната 2019/2020 г. влиза на банките на общинските съветници на сесията в края на февруари. Общинската администрация е внесла проект за Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Шумен.

В новата Наредба е обхванат  целият процес на регистриране за участие в електронно класиране, критерии; класиране; записване на децата, преместване; отписване и контрол. Регламентира се редът за подаване на заявления за кандидатстване за прием по електронен път и процедурата по класиране на децата в съответните детски градини, както и списък със задължителни документи при записване в детска градина. Проектът предвижда и незначителни промени и в обхвата на районите на детските градини „Светулка“, „Брезичка“ и „Златна рибка“.

Директорите на съответните детски градини и училища ще обявяват свободните места за всяка възрастова група в електронната система на сайта на община Шумен, на сайта на детската градина, както и на обособени за това места за информация на родителите в детските градини и училищата.

Регистрацията  чрез Система за електронен прием: https : https://kg.shumen.bg. ще се прави само от родител или настойник, които следва да имат постоянен/настоящ адрес в община Шумен. Системата ще изхвърля некоректните, тъй като се предвижда при регистрацията на заявлението по електронен път да се извършва автоматична проверка в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на Община Шумен.

Децата ще се класират по общи и индивидуални критерии, като с предимство ще се ползват деца сираци или с един родител, деца на семейства с двама работещи родители или на семейства с двама учещи родители, деца със специални образователни потребности, деца с родители инвалиди.

Класирането  ще се извършва по низходящ ред според събраните от всяко дете точки, както и по реда на заявените желания. При равен брой точки децата ще се класират на случаен принцип, чрез генериране от електронната система на случайни числа.

В случай че бъде приета, Наредбата ще влезе в сила от 15.09.2018 г.

Централизиран електронен прием за училищата на територията на град Шумен се предвижда и за първокласницте. Тук желанието на родителите за избор на училище ще бъде водещо и само при наличие на повече кандидати, отколкото са местата за прием в дадено училище, ще се дава предимство на децата, които живеят в близост до училището. Наредбата въвежда общи правила за приемане на ученици в първи клас във всички училища, което ще доведе до равнопоставеност, обективност и публичност на процедурата по приемане на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен. И тук се предвиждат малки промени в районирането на града и прилежащите към дадено училище улици.

Наредбата е публикувана на интернет страницата на Община Шумен и до 17.02.2018 г. се приемат предложения и становища в деловодството на Общински съвет – Шумен. Наредбата за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Шумен ще бъде обсъждана също на сесията на 22 февруари.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *