Доволни ли сте от резултатите от евроизборите?

or

гласували: 285

Обратна връзка

Шуменският окръжен съд е въвел мерки за подобряване на публичния образ и обратната връзка с гражданите в рамките на първия по рода си в страната проект: „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, в който участва и Районен съд – Шумен. Подобренията в три направления : „Отчетност и прозрачност“, „Антикорупция и независимост“ и „Достъп до правосъдие на уязвими групи“ бяха обобщени на пресконференция с участието на, неправителствената организация „Демократично Сдружение Искам да знам“, която е партньор по проекта.

За период от 17 месеца по проекта бяха проведени анкетно проучване за публичния образ на съда и 6-месечно гражданско наблюдение, като по време на гражданския мониторинг бяха идентифицирани мерки за подобряване на работата на Окръжния съд в трите направления. Според водещата организация и изготвените от нея доклади, по време на наблюдението са отчетени много от съществуващите правила и подходи за работа на съда с гражданите в т.ч. и с хора от уязвими групи, допринасящи за изграждането на позитивен публичен образ на магистратите и на институцията. Идентифицирани са и слабости, при преодоляването на които съдът, следвайки препоръките на експертите е отбелязал съществен напредък. Сред най-значимите подобрения, направени от съда и отразени от наблюдателите са: включването на двете съдилища в единния портал за електронно правосъдие на ВСС, подобряването на електронната платформа и въвличането на младите хора в процеса на работа на Окръжен съд – Шумен, чрез активно взаимодействие с местните училища и работа с местните и регионални медии.

В направленията: „Антикорупция и независимост“ и „Достъп до правосъдие на уязвими групи“, положителните промени при двете съдилища са още по-забележителни. При Окръжен съд – Шумен като важен напредък се отбелязва даването на достъп до регистър с декларациите на служителите на съда по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). И в двете съдилища с цел повишаване на прозрачността и независимостта за първи път е публично достъпен регистъра на отводите на магистрати, което е изпълнение не само на препоръките на гражданското наблюдение, но е в синхрон с Пътната карта на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система – стратегическа цел 1 „Гарантиране на независимостта на съда и другите органи на съдебната система срещу икономически и други зависимости”.

„За нас бе истинско предизвикателство да се включим в този проект. Успяхме да видим огледалния образ на съдилищата, които представляваме. Никак не е лесно, докато гледаш дела да направиш крачка напред, за да си по-близо до гражданите и в същото време да запазиш независимостта и облика си на магистрат“ сподели съдия София Радославова – Административен ръководител –Председател на Окръжен съд – Шумен и благодари на гражданските наблюдатели за обективната оценка.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *