Одобрявате ли новогодишната реч на президента Румен Радев

or

гласували: 251

10,7% ръст на заплатите

9994 лв. е средната брутна годишна заплата в област Шумен за 2017 г., при 12 448 лв. средно за страната, съобщават от ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

През 2017 г. средната годишна брутна работна заплата в област Шумен се увеличава спрямо 2016 г. с 10.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Финансови и застрахователни дейности“ – с 18.6%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 15.6% и „Професионални дейности и научни изследвания” – с 14.9%. Намаление на средната годишна брутна заплата се наблюдава в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 11.1%.

В областта средната годишна работна заплата през 2017 г. в обществения сектор нараства с 11.0% спрямо 2016 г., а в частния сектор – с 10.8%.

По размер на средната работна заплата за 2017 г. област Шумен заема единадесето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през годината е област София (столица) – 17 199 лв., а с най-ниско е област Видин – 8 233 лева.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 42.2 хил. души, което представлява 1.8% от общо наетите в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите в областта се увеличава с 0.1%. Намаление на наетите лица е регистрирано в десет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Добивна промишленост” и „Професионални дейности и научни изследвания“. Увеличение се наблюдава в седем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

Разпределението на наетите лица по икономически дейности е както следва: „Преработваща промишленост“ – 30.1%; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.6%; „Образование“ – 9.9%; „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.0%; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 6.9% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2017 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 739.5 хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *