Одобрявате ли новогодишната реч на президента Румен Радев

or

гласували: 252

Осветление за 2 млн. лв.

Предстои подмяна на уличното осветление в Шумен.

Община Шумен е открила процедура за възлагане на обществена поръчка “Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в гр. Шумен и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР”.

В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните основни дейности: Изготвяне на инвестиционен проект, фаза „Работен” за обект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в гр. Шумен“; Изпълнение на строителството на обекта съгласно одобрен Работен проект; Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обекта съгласно ЗУТ.

В обема на поръчката са включени : извършване на еднофазно работно проектиране; доставка и монтаж на необходимото оборудване; доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации осветителни тела и други материали; извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; съставянето на строителни книжа; съдействие при процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация; обучение на експлоатационния персонал, упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството съгласно ЗУТ, гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

Прогнозна стойност на поръчката без ДДС е 2 033 333.33 лв. Срок за завършване на проекта 24 месеца.

Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е 16.04.2018 до 17,30 в деловодството на Община Шумен.

Офертите ще бъдат отворени на 17.04.2018 в 10,00 ч. в административната сграда на община Шумен, бул. „Славянски“ №17.

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *