Доволни ли сте от резултатите от евроизборите?

or

гласували: 285

Обжалват корекция по санирането

Административен съд – Шумен ще разгледа жалба на Община Нови пазар, с която се оспорва решение на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж  2014 – 2020“ за налагане на финансова корекция в размер на 14 845 лв., съобщават от АС. Финнасовата санкция представлява 10% от допустимите разходи, която не  следва да се верифицира при обработка на следващи искания за плащане.

В резултат на извършена проверка по сигнал заместник- министърът на регионалното развитие и благоустройството е установил нарушения при процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, гр. Нови пазар, община Нови пазар, ул. Плиска № 84“, в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0123-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нови пазар – ІІ“, финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж 2014-2020“. В хода на производството са констатирани нередности, допуснати от бенефициента, изразяващи се във въведени неправомерни критерии за подбор и/ или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчката или в документацията, както и нарушение, свеждащо се до незаконосъобразно избран изпълнител.

Така постановеното решение е обжалвано от Община Нови пазар пред Административен съд – гр. Шумен, по повод на което е образувано административно дело № 50/2019г. по описа на съда.

Разглеждането му в открито съдебно заседание е насрочено за 19.02.2019г. от 10.00 часа.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *