Използвате ли дърва/въглища за отопление?

or

гласували: 340

Миграцията в цифри

През 2018 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 109 810 лица, от които 43.4% мъже и 56.6% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) – 18 574 (16.9%). Сред тях 224 са от Шуменска област, съобщават от ТСБ Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

През 2018 г. жителите на област Шумен, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната са 3 074 души (3 302 през 2017 г.). От тях, 1 559 лица (50.7%) са се преселили в населено място от областта (1 494 през 2017 г.). Сред тях 600 (38.5%) са мъже и 959 (61.5%) са жени.

В границите на областта, най-голямо териториално движение има по направлението „село – град“ (42.7%). Значително по-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията „град – село“ (24.9%), „село – село“ (20.3%) и „град – град“ (12.2%). При преселванията в рамките на областта най-голям е броят и относителният дял на изселените и заселените от и в община Шумен.

Направления на вътрешната миграция през 2018 година в границите на област Шумен

Общият брой на изселените, които са напуснали областта, преселвайки се в други области на страната е 1 515. От тях 516 са избрали за ново местоживеене област Варна (559 през 2017 г.). Както в предходни години, така и през 2018 г. област Варна, заедно с област София (столица), са с най-големи относителни дялове в миграционния поток, насочен извън Шуменския регион.

Сред всички лица от област Шумен, сменили своето местоживеене през 2018 г. (в рамките на областта и в страната), с най-голям относителен дял са тези, във възрастовата група 20 – 29 години (21.6%), следвани от лицата от 30 до 39 години (16.3%).

През 2018 г. сред 10-те общини на област Шумен, положителен механичен прираст (вътрешна миграция), при който броят на заселените надвишава броя на изселените, е регистриран в 8 от общините, а в 2 общини механичният прираст е отрицателен. За община Шумен механичният прираст е 105.

Населените места в областта са 151 на брой, като през 2018 г. преобладаващата част от тях (91) са с положителен механичен прираст. В 47 населени места механичният прираст е отрицателен, а в 13 – броят на заселените и изселените съвпада. В областния център броят на заселените е 1 518, а броят на изселените – 1 462.

През миналата година жителите на другите 27 области от страната, заселили се в област Шумен са 1 203 (1 133 през 2017 г.). От тях 25.5% са от област Варна, а 14.6% – от област София (столица).

През 2018 г. лицата, които са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Шумен в чужбина, или емигрантите, са 654 (935 през 2017 г.).

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в област Шумен, или потокът на имигрантите, включва завърналите се български граждани, както и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване на територията на областта. През 2018 г. техният брой е 1 672 (1 417 през 2017 г.).

През 2018 г. в страната 29 559 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (29.9%), Руската федерация (11.0%) и Германия (7.2%).

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *