Одобрявате ли напускането на парламента от БСП?

or

гласували: 146

В полза на “Брамас”

С определение 7612 от 7 юни т. г. Върховният административен съд е отхвърлил жалба, подадена от Областната дирекция по безопасността на храните в Шумен против определение 270 от 12 април т. г., с което Административният съд в Шумен спря предварителното изпълнение на заповедта на директора на ОДБХ Катя Райкинска, с която тя заличава дейностите на обект Екарисаж “Обезвреждане на странични животински продукти категория 1, 2 и 3”, извършвана от “Брамас”. Така втора съдебна инстанция излиза срещу ОДБХ и в полза на “Брамас”, като определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ВАС е отбелязал, че Административният съд в Шумен е трябвало да се произнесе по законността на заповедта на Катя Райкинска, с която е заличена дейността на обект Екарисаж, обезсилено е удостоверение за регистрация и е разпоредено предварително изпълнение на същата заповед, “за да се осигури живота и здравето на гражданите и да се защитят важни държавни и обществени интереси”.

Съдът в Шумен е, че разпореждането противоречи на материалния закон, тъй като в него не са посочени конкретни фактически основания, осъществяващи хипотезата на чл. 60, ал. 1 от АПК. В заповедта за заличаване на дейността и обезсилване на издаденото удостоверение и в тази, с която е допуснато предварителното изпълнение на първата се съдържат едни и същи фактически основания, т. е. мотивите за издаване на административния акт са и мотиви за допускане на предварителното му изпълнение. Съдът е посочил също, че липсват доказателства за някои от основанията по чл. 60 ал. 1 от АПК, а върху издаващия заповедта лежи задължението да докаже съществуването им – с две думи при задължение да каже с какво животът и здравето на населението, държавните и обществените интереси са застрашени, ОДБХ не е посочила нищо като мотив.

Нещо повече, съдът е намерил, че не са представени доказателства, които да установят, че от липсата на акт за въвеждане в експлоатация на процесния обект може да се застраши живота или здравето на гражданите или да бъдат засегнати важни държавни и обществени интереси. Съдът е посочил, че дружеството извършва процесните дейности от дълги години, като контролният орган не е констатирал и не твърди наличие на данни за замърсяване на околната среда, за застрашаване на живота и здравето на гражданите и животните и нанасяне на щети на държавата. Обратното, при спиране на дейността на Екарисажа, един от двата останали на територията на страната, може да се създаде опасност от замърсяване на околната среда, с което да се създаде опасност за живота и здравето на хората и животните, смятат съдиите.

 

Според ВАС шуменските магистрати правилно са приложили материалния закон. В частната жалба на ОДБХ – Шумен се противопоставяло твърдение, че дейността на екарисажа “ще бъде успешно заместена чрез изпълнение на дейностите по събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на умрели животни от животновъдни обекти, зародишни продукти и продукти, получени от тях, чрез провеждане на обществена поръчка и избор на изпълнител за изпълнение на тези дейности и то чрез инсинериране.” Тази защитна теза на ОДБХ кореспондира с подозренията на собственика на БРАМАС Мирослав Александров, че целта е екарисажът да бъде изместен от пазара в полза на инсинератори.

Върховният административент съд обаче отбелязва: “Процесът чрез инсинериране (изгаряне) е различен от процеса за производство на костно брашно (органичен произход), във връзка с което и включването на дейността за неговото съхранение, както и изобщо за дейността по обезвреждане на страничните животински продукти на дружеството се спори в основното производство по делото, поради което не може да бъде противопоставен в случая.”

Освен това от БРАМАС били представили пред съда доказателства за наличие на договори с повече от 1000 предприятия в страната, чиито странични животински продукти подлежат на обезвреждане, т. е. тази дейност няма как да бъде автоматично поета от избрания с цитираната обществена поръчка, проведена от ОДБХ, изпълнител.

+Правилно съдът е отчел посоченото и е приел, че е възможно от спирането на дейността на обекта да последват вреди за дружеството, както и опасност за здравето на хората и животните.” заключават магистратите от пето отделение на ВАС.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *